موضوعات = نابرابری های اجتماعی و فضایی- کالبدی شهری
ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-237

10.22103/JUSG.2020.2027

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسائی


سنجش توزیع فضایی خدمات عمومی شهر کرمان با تأکید بر حکمروایی خوب شهری با استفاده از نرم‌افزارGeoda

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-253

10.22103/JUSG.2020.2013

مصطفی موحدی نیا؛ محمدرضا خدابخشی؛ نسرین محمدی زاده


سنجش و ارزیابی تحقق پذیری فضایی خدمات شهری (مطالعۀ موردی: مناطق نه گانۀ شهر شیراز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 145-167

10.22103/JUSG.2019.1996

جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری


تحلیل توزیع پارک‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بناب)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 43-56

10.22103/JUSG.2019.1977

فیروز جعفری؛ زهرا رسول زاده؛ اکبر حمیدی


تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعۀ کالبدی شهرهای استان مرکزی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 213-227

10.22103/JUSG.2019.1987

مصطفی مومنی؛ نجمه سادات مصطفوی


تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 69-85

10.22103/JUSG.2019.1970

محسن کمانداری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-31

10.22103/JUSG.2018.1959

اسماعیل صالحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان