راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله (شیوه نامه تنظیم ساختار و محتوای مقاله):

توجه 1:

نویسندگان محترم می توانند  فایل آماده ورد پیوست را دریافت نموده و  مطالب مقاله خود را در این قالب وارد نموده و مقاله تکمیل شده خود را به نشریه ارسال نمایند. برای دریافت نمونه فایل های پی دی اف شده می توانید مقالات شماره 20 به بعد مجله را دانلود نمایید و از الگوی آنها تبعیت نمایید.

...............................................................................................................................................................................................
الگوی فایل های ضروری در هنگام ارسال اولیه مقاله به مجله را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید (نویسندۀ مسئول هنگام ارسال اولیه مقاله به مجله باید این پنج فایل را تهیه و ارسال نماید): 

1- فایل اصلی مقاله (با نام نویسندگان)                                                      2- فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)
3-فرم تعهدنامه                                                                                    4.  فرم تعارض منافع

...............................................................................................................................................................................................

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

الگوی فایل‌های ضروری در هنگام تهیۀ دو فایل نهایی آماده انتشار را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید (این دو فایل، صرفاً پس از تایید نهایی فایل مقاله توسط داوران و ویراستار فنی و به درخواست مجله آماده سازی می شود):

1-فایل اصلی مقاله (با نام نویسندگان)                        2-فایل چکیده فارسی مبسوط

...............................................................................................................................................................................................

توجه 2:

نویسندگان محترم، به منظور تسهیل در تهیه و ارسال مقاله به مجله علمی جغرافیای اجتماعی شهری، اصول ذیل را در نگارش خود رعایت نمایند:

۱- مقالات می ­بایست به زبان فارسی همراه با چکیدة انگلیسی و واژه ­های کلیدی طبق راهنمای مندرج در فایل الگو (تیپ) بالا، تهیه و برای بررسی به وب سایت نشریّه ارسال شوند.

۲- نوع مقالاتی که نشریه می ­پذیرد صرفاً علمی از نوع پژوهشی (بنیادی یا کاربردی) است. در موارد جزئی و به تشخیص هیأت تحریریه و داوران مقالات علمی مروری قوی از صاحبنظران برجسته نیز پذیرفته می شود.

۳- مقالۀ ارسالی می­ بایست در حوزۀ عنوان مجلّه (جغرافیای اجتماعی شهری) و محورهای معرّفی شده باشد (به منوی اهداف و چشم انداز، محورهای مجله مراجعه نمایید). بدیهی است به مقالات خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- نویسندۀ مسئول پس از ثبت نام در سایت مجلّه (http://juas.uk.ac.ir)، می بایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و یک نسخة بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل Word۲۰13  به همراه سایر فایل های ضروری ذکر شده در بالا، از طریق سایت مجلّه ارسال نماید.

۵- الزامی است که نویسنده/ نویسندگان متعّهد گردند مقالۀ ارسالی به این مجلّه را تا زمان اعلام نتیجۀ نهایی توسط داوران به هیچ نشریّۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و بین ­المللی ارسال ننمایند. بر همین اساس ارسال فایل تعهدنامه نیز ضروری است.

۶- با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویّت نویسنده/ نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر، توجه داشته باشید در فایل Word اصلی بدون نام، هیچ­گونه اثری از نام نویسنده/ نویسندگان در تمامی بخش­های مقاله (اعمّ از شکل­ ها، جدول­ ها و حتّی در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد.

۷- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله - چکیدۀ فارسی- کلیدواژه های فارسی- مقدّمه- پیشینۀ نظری- پیشینۀ عملی - داده­ ها و روش ­شناسی- قلمرو پژوهش - یافته ها- نتیجه گیری- پیشنهادها (در صورت لزوم)، قدردانی (در صورت لزوم) و منابع باشد.

۸- متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد (جهت آشنایی با فنون و الگوی نگارش مقالات، فایل صفحات اول یکی از شماره های منتشر شدۀ مجله را دانلود و مطالعه نمایید).

9- جزئیات نحوۀ نگارش و تنظیم مقاله در فایل الگو که در بالا قابل دریافت است، آمده است. قبل از تصمیم به ارسال مقاله لطفا با دقت مطالب فایل مقاله خود را در قالب آن تنظیم نمایید. عدم رعایت فرمت نگارش مقالات موجب طولانی شدن فرآیند داوری مقالۀ شما می شود.

 

اصول و ضوابط ارسال مقاله به مجله:

1- هر نویسنده مسئول فقط می تواند حداکثر دو مقاله را با فواصل حداقل یک سال در این نشریه منتظر نماید. همکاران هیأت علمی نیز در هر مرتبۀ علمی خود (مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام) 2 مقاله به عنوان نویسندۀ مسئول (با فواصل حداقل یکساله) ارسال و انتشار نمایند. همکاران هیأت علمیِ نویسنده مسئول در مجموع در تمام مرتبه های علمی شان، حداکثر 4 مقاله می توانند منتشر نمایند.

2- با نظر اعضای هیأت تحریریه هر نویسندۀ مسئول علاوه بر مقالات اصلی خود (مطابق بند 1)، تنها در یک مقالۀ دیگر می تواند به صورت نویسندۀ غیر مسئول مقاله انتشار دهد (این ظرفیت برای اعضای محترم هیأت علمی، فقط یکبار در تمام مراتب علمی شان است).

3- تمامی نویسندگان مسئول همزمان بیش از دو مقاله را نمی توانند به نشریه ارسال نمایند. ارسال مقالات بعدی تنها در صورت تعیین تکلیف مقاله/ دومقاله قبلی امکانپذیر است (در صورت پذیرش هر دو مقاله به فاصلۀ نزدیک به هم، انتشار و چاپ آنها به فواصل یک یا دوساله صورت می گیرد). 

4- نویسندۀ مسئول کسی است که با ایمیل رسمی (برای اعضای هیأت علمی، ایمیل دانشگاهی معتبر) در سایت ثبت نام می نماید. لذا دانشجویان محترمی که مقاله ارسال می نمایند و استاد راهنمایشان به عنوان نویسندۀ مسئول است، حتماً توجه داشته باشند که مقاله یا باید توسط استاد مربوطه ارسال شود و یا اینکه استاد در سامانه ثبت نام کرده باشد تا بتواند به عنوان نویسندۀ مسئول مقاله ثبت شود. 

5- ارسال و پیگیری مقاله به نشریه صرفاً از طریق وب سایت نشریه (jusg.uk.ac.ir) صورت می پذیرد.

6- مقالات ارسالی به نشریه باید در راستای یکی از محورهای جغرافیای اجتماعی شهر/ها باشد. مقالات خارج از این محورها مورد بررسی قرار نمی گیرد.

7- از نویسندگان محترم، خواهشمند است مقالات مبتنی بر AHP ،  SWOT و مدل های قدیمی و کلیشه ای را به این نشریه ارسال ننمایند. این گونه مقالات در دستور بررسی قرار نخواهند گرفت. تأکید نشریه استفاده از مدل ها و فنون دقیق تر و مبتنی بر آخرین دستاوردها و مبانی نظری است که توسط محققان دنیا از آنها استفاده می شود. یعنی مدل هایی که توجیه کننده و تبیین کنندۀ توزیع فضایی (جغرافیایی) رخدادهای اجتماعی و روابط بین آنها در شهرهاست.

8- از نویسندگان محترم تقاضامند است از ارسال مقالاتی که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه هایِ روایی و پایایی نشده، تهیه شده، اکیداً خودداری فرمایید. مقالاتی که پرسشنامه یا مصاحبه های آنها غیر استاندارد و مبتنی بر مبانی نظری قوی نباشد، در همان مراحل بررسی اولیه رد می شود. رویکرد نشریه، پژوهش های مبتنی بر تحقیقات کمّی و کیفی استاندارد و مبتنی بر روش کار و مدل های دقیق است. لذا نشریه، داوری مقالات کمّی را توسط حداقل یک آماردان در دستور کار خود قرار می دهد. لذا نویسندگان محترم دقت لازم را داشته باشند.

9- بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، تمامی مقالاتی که از تاریخ 1 اردیبهشت 1401 به این نشریه ارسال می شوند و مورد پذیرش داوران قرار بگیرد، مشمول واریز 1/500/000 (به عنوان هزینه داوری) و قبل از انتشار مشمول واریز 3/500/000 (هزینه پردازش) مقاله می شوند که پیش از انتشار مقاله توسط نویسنده مسئول به صورت سرجمع 5/000/000 ریال از طریق سامانه آنلاین مجله قابل پرداخت است. تاکید می شود نویسندگان عزیز از واریز این مبلغ قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار، خودداری فرمایید. 

تبصره: این مجله در قبال مقالات دریافتی که پس از بررسی و داوری آنها مورد پذیرش قرار نمی گیرند، هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

 10- به دانشجویان عزیز توصیۀ اکید می شود از ثبت نام اساتید خود با کاربری و ایمیل غیر دانشگاهی ایشان جداً خودداری نمایند. در صورت مشاهده ثبت نام اساتید محترم دانشگاه بدون اطلاع به ایشان توسط اشخاص دیگر و با ایمیل های خودساخته، ضمن اطلاع به استاد مربوطه، ثبت نام حقیقیِ بعدیِ فردِ مذکور در وبسایت نشریه بلاک خواهد شد و اجازه ارسال هیچگونه مقاله ای به ایشان داده نخواهد شد. 

همچنین، دانشجویان گرامی توجه نمایند، حضور و مشارکت حداقل یکی از اعضای هیأت علمی (بنا به تخصصی بودن مجله، تأکیداً اساتید علوم جغرافیای دانشگاههای کشور) در پژوهش اصلی مقاله ارسالی الزامی است، امکانات سایت در قسمت ثبت و ویرایش نام نویسندگان و فعال کردن نویسنده مسئول (ولو شخص ثبت نام کننده نباشد، مثلا یکی از اساتید باشد) امکانپذیر است. توجه نمایید پس از ثبت نام نویسندگان و اولویت بندی ترتیب نام ها، گزینۀ «ذخیره» را در سمت چپ جدول نویسندگان بزنید تا اطلاعات نویسندگان به همان ترتیبی که نوشتید، ثبت شود. 

11- به نویسندگان مسئول محترم (ارسال کنندگان مقالات) توصیه اکید می شود، قبل از ارسال مقاله به نشریه حتماً از منوی بالای صفحه اصلی سایت، منوی راهنمای نویسندگان و سپس منوی اهداف و چشم انداز را با دقت مطالعه نموده و مقاله خود را بر اساس محورهای مجله و فایل های الگویی که در پایان منوی «راهنمای تهیه و ارسال مقاله» آمده، تهیه، تنظیم و ارسال نمایند.