داوران

مشخصات داوران نشریه در دوره ها و شماره های مختلف بدین شرح است (لیست حاضر حداقل دو مقاله را برای این نشریه داوری نموده اند یا مقالاتی را در دست داوری دارند):

نام داور سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی بوزانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور.
عبدالمجید احمدی استادیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه بزرگمهر قائنات.
پاکزاد آزادخانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام.
محمد اسکندری ثانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند.
محبوبه اسلامی زاده عضو هیات علمی بخش مرمت بناهای تاریخی- دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مرضیه افضلی پژوهشگر و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استانداری کرمان.
مریم ایلانلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر. 
مهدی امیر کافی دانشیار علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران.
خدارحم بزی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان.
ابوذر پایدار استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
محسن پورخسروانی دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سکینه تاج الدینی عضو هیأت علمی گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
فیروز جعفری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.
محمدتقی حیدری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
رسول حیدری سورشجانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه کاشان.
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
رضا حسین پور پویان پژوهشگر و دکترای جغرافیای سیاسی، مرکز مطالعات شهرداری تهران.
مصطفی خبازی دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
امیدعلی خوارزمی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
محمد دارند استاد آب و هواشناسی، دانشگاه کردستان.
امین دهقانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت.
سید عباس رجایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
روح اله رحیمی عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران.
محمد رحیمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمدرضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.
محیا رفیعی بندری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد حسن یزدانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی.
محمدحسین سرایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد.
رحیم سرور استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
مجتبی سلیمانی دامنه پژوهشگر و دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
هادی سلیمانی مقدم عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.
محسن شاطریان عضو هیأت علمی گروه آموزشی جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان.
حجت الله شرفی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
علی شمس الدینی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
مجتبی صادقی دکترای جغرافیا و برنام ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد.
بهمن صحنه عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان.
مهدی صداقت عضو هیأت علمی آب و هواشناسی، دانشگاه پیام نور قزوین.
صادق صیدبیگی پژوهشگر و دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
علی‌ اصغر عبدالهی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
هوشمند علیزاده دانشیارگروه شهرسازی، دانشگاه کردستان.
جشمید عینالی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان.
حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حسین یغفوری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
یونس غلامی استادیار گرو ه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه کاشان.
رودابه فرهادی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.
صفر قائدرحمتی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
صدیقه کیانی سلمی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان.
صادق کریمی دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
احسان لشگری تفرشی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.
صدیقه لطفی عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران.
امید مبارکی عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه مراغه.
مصطفی محمدی ده چشمه عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه شهید چمران اهواز.
طیبه محمودی محمدآبادی دکترای ژئومورفولوژی و پژوهشگر پسادکتری در گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد میره ای عضو هیات علمی گروه آمایش سرزمین، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
یوسف مسلمی مهنی عضو هیات علمی گروه جغرافیا گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
امین دهکردی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازیار.
بهنام مغانی رحیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سعید ملکی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
غلامرضا ملکشاهی استاد جغرافیای آمایش سرزمین، دانشگاه مازندران.
علی موحد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران.
سید حجت موسوی استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
میرنجف موسوی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه.
اسماعیل نجفی استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان.
حمید نظری پور استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کمال نوذری پژوهشگر و دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران.