دریافت هزینۀ داوری و پردازش مقالات پذیرش شده

بر اساس صورتجلسه شماره 61 شورای مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ 1400/4/27 و به استناد آیین نامه حق نشر شماره 3/18/162293 مورخ 1400/1/2 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، تمامی مقالاتی که از تاریخ 1 فروردین 1400 به این نشریه ارسال می شوند و مورد پذیرش داوران قرار بگیرد، مشمول واریز 1/000/000 (به عنوان هزینه داوری) و قبل از انتشار مشمول واریز 3/000/000 (هزینه پردازش) مقاله می شوند که پیش از انتشار مقاله توسط نویسنده مسئول به صورت سرجمع 4/000/000 ریال از طریق سامانه آنلاین مجله قابل پرداخت است. 

تاکید می شود نویسندگان عزیز از واریز این مبلغ قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار، خودداری فرمایید.

این مجله در قبال مقالات دریافتی که پس از بررسی و داوری آنها مورد پذیرش قرار نمی گیرند، هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.