دریافت هزینۀ داوری و انتشار مقاله

بر اساس تصمیم کمیتۀ علمی دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، تمامی مقالاتی که از تاریخ 12 مهر 1397 به این نشریه ارسال می شوند، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی به حساب متمرکز درآمدهای پژوهشی دانشگاه شهید باهنر (از طریق بانک ملی) قابل واریز است.

هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 300000 تومان آن لازم است توسط نویسندۀ مسئول به صورت دستی پرداخت شود. مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر برای پرداخت وجه مذکور به نویسنده ارجاع داده می شود. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید. از واریز وجه به صور مختلف دیگر خودداری نمایید (نویسنده فقط باید هزینه را از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک ملی پرداخت نماید و تصویر فیش مهر شدۀ آن را در سایت نشریه بارگزاری نماید).