ثبت اسامی تمام نویسندگان مقاله در سایت

به اطلاع نویسندگان محترم مسئول مقالات می رساند، لازم است اسامی تک تک نویسندگان توسط اقدام کننده به ارسال مقاله (نویسندۀ مسئول) به نشریه، در فرآیند ارسال مقاله در سامانه ثبت و ذخیره شود. از ایمیل های واقعی خود نویسندگگان استفاده شود. در صورت محرز شدن ثبت ایمیل های غیر واقعی و بدون اطلاع سایر همکاران مقاله، مقاله در هر مرحله ای از فرایند بررسی که باشد، از چرخه خارج خواهد شد و نام نویسندۀ مسئول در لیست سیاه نشریه قرار می گیرد.