پرسش‌های متداول

هر نویسنده چند مقاله می تواند به این مجله ارسال نماید؟

1- هر نویسنده مسئول فقط می تواند حداکثر دو مقاله را با فواصل حداقل یک سال در این نشریه منتظر نماید. همکاران هیأت علمی در هر مرتبۀ علمی خود (مربی و استادیار 2 مقاله، دانشیار و استاد تمام 3 مقاله) به عنوان نویسندۀ مسئول (با فواصل حداقل یکساله) ارسال و انتشار نمایند. هر نویسنده مسئول در مجموع در تمام مرتبه های علمی اش، 4 مقاله می تواند منتشر نماید.


2- با نظر اعضای هیأت تحریریه هر نویسندۀ مسئول علاوه بر مقالات اصلی خود (مطابق بند 1)، تنها در یک مقالۀ دیگر می تواند به صورت نویسندۀ غیر مسئول مقاله انتشار دهد.


3- تمامی نویسندگان مسئول همزمان بیش از دو مقاله را نمی توانند به نشریه ارسال نمایند. ارسال مقالات بعدی تنها در صورت تعیین تکلیف مقاله/ دومقاله قبلی امکانپذیر است (در صورت پذیرش هر دو مقاله به فاصلۀ نزدیک به هم، انتشار و چاپ آنها به فواصل یکساله صورت می گیرد). 

مدت زمان انتظار برای بررسی مقاله (از دریافت تا اعلام نتیجۀ نهایی)، چه میزان است؟

مدت زمان بررسی اولیه مقاله: به طور میانگین سه هفته کاری (21 روز)


 


مدت زمان داوری: به طور میانگین 4 ماه کاری


 


مدت زمان بررسی از دریافت تا اعلام نتیجه (پذیرش یا رد مقاله): به طور میانگین 6 ماه کاری


 


مدت زمان انتشار در یکی از شماره های مجله: بستگی به تعداد مقالات انتشار آنلاین دارد (ضمناً لیست مقالات انتشار یافتۀ آنلاین، در معرض دید عموم قرار دارد).