مقالات مبتنی بر AHP و SWOT را ارسال ننمایید

از نویسندگان محترم، خواهشمند است مقالات مبتنی بر AHP ،  SWOT و مدل های قدیمی و کلیشه ای را به این نشریه ارسال ننمایند. این گونه مقالات در دستور بررسی قرار نخواهند گرفت. تأکید نشریه استفاده از مدل ها و فنون دقیق تر و مبتنی بر آخرین دستاوردها و مبانی نظری است که توسط محققان دنیا از آنها استفاده می شود. یعنی مدل هایی که توجیه کننده و تبیین کنندۀ توزیع فضایی (جغرافیایی) رخدادهای اجتماعی و روابط بین آنها در شهرهاست.