درباره نشریه

دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای مجوّزهای لازم از دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی کشور (کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره مجوّز: 3/3/89914 مورخ: 1393/5/27) و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به شماره مجوّز: ۳۰۶۸۶/۹۳)  است که با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران (IGUPA) و مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) منتشر می‌شود.

لازم به توضیح است که این نشریه بر اساس رأی کمیسیون نشریات وزارت علوم مورخ 1397/6/21 از شمارۀ پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1396) اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.