عدم ارسال مقالاتِ پرسشنامه ای بدون روایی و پایایی و استانداردسازی سنجه ها

از نویسندگان محترم تقاضامند است از ارسال مقالاتی که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه هایِ بدون روایی و پایایی تهیه شده، اکیداً خودداری فرمایید. مقالاتی که پرسشنامه یا مصاحبه های آنها غیر استاندارد و مبتنی بر مبانی نظری قوی نباشد، در همان مراحل بررسی اولیه رد می شود.

رویکرد نشریه پژوهش های مبتنی بر تحقیقات کمّی و کیفی استاندارد و مبتنی بر روش کار و مدل های دقیق است. لذا نشریه، بررسی اولیه و داوری مقالات کمّی را توسط حداقل یک آماردان در دستور کار خود قرار می دهد. لذا نویسندگان محترم دقت لازم را داشته باشند.