اخبار و اعلانات

دریافت هزینۀ داوری و پردازش مقالات پذیرش شده

به استناد آیین نامه حق نشر شماره 3/18/162293 مورخ 1400/1/2 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه سال 1401، دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، تمامی مقالاتی که از تاریخ 1 اردیبهشت 1401 به این نشریه ارسال می شوند و مورد پذیرش داوران قرار بگیرد، مشمول واریز 1/000/000 (به عنوان هزینه داوری) و قبل از انتشار مشمول واریز 4/000/000 (هزینه پردازش) مقاله می شوند که پیش از انتشار مقاله توسط نویسنده مسئول به صورت سرجمع 5/000/000 ریال از طریق سامانه آنلاین مجله قابل پرداخت است.  تاکید می شود نویسندگان عزیز از واریز این مبلغ قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز ...

مطالعه بیشتر

عدم ارسال مقالاتِ پرسشنامه ای بدون روایی و پایایی و استانداردسازی سنجه ها

از نویسندگان محترم تقاضامند است از ارسال مقالاتی که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه هایِ بدون روایی و پایایی تهیه شده، اکیداً خودداری فرمایید. مقالاتی که پرسشنامه یا مصاحبه های آنها غیر استاندارد و مبتنی بر مبانی نظری قوی نباشد، در همان مراحل بررسی اولیه رد می شود. رویکرد نشریه پژوهش های مبتنی بر تحقیقات کمّی و کیفی استاندارد و مبتنی بر روش کار و مدل های دقیق است. لذا نشریه، بررسی اولیه و داوری مقالات کمّی را توسط حداقل یک آماردان در دستور کار خود قرار می دهد. لذا نویسندگان محترم دقت لازم را داشته باشند.

مطالعه بیشتر

مقالات مبتنی بر AHP و SWOT را ارسال ننمایید

از نویسندگان محترم، خواهشمند است مقالات مبتنی بر AHP ،  SWOT و مدل های قدیمی و کلیشه ای را به این نشریه ارسال ننمایند. این گونه مقالات در دستور بررسی قرار نخواهند گرفت. تأکید نشریه استفاده از مدل ها و فنون دقیق تر و مبتنی بر آخرین دستاوردها و مبانی نظری است که توسط محققان دنیا از آنها استفاده می شود. یعنی مدل هایی که توجیه کننده و تبیین کنندۀ توزیع فضایی (جغرافیایی) رخدادهای اجتماعی و روابط بین آنها در شهرهاست.

مطالعه بیشتر

توصیه اکید به دانشجویان محترم

توجه، توجه! به دانشجویان عزیز توصیۀ اکید می شود از ثبت نام اساتید خود با کاربری و ایمیل غیر دانشگاهی ایشان جداً خودداری نمایند. در صورت مشاهده ثبت نام اساتید محترم دانشگاه بدون اطلاع به ایشان توسط اشخاص دیگر و با ایمیل های خودساخته، ضمن اطلاع به استاد مربوطه، ثبت نام حقیقیِ بعدیِ فردِ مذکور در وبسایت نشریه بلاک خواهد شد و اجازه ارسال هیچگونه مقاله ای به ایشان داده نخواهد شد.  همچنین، دانشجویان گرامی توجه نمایند، مشارکت حداقل یکی از اعضای هیأت علمی علوم جغرافیای دانشگاههای کشور در مقاله ارسالی الزامی است، امکانات سایت در قسمت ثبت و ویرایش نام ...

مطالعه بیشتر

ثبت اسامی تمام نویسندگان مقاله در سایت

به اطلاع نویسندگان محترم مسئول مقالات می رساند، لازم است اسامی تک تک نویسندگان توسط اقدام کننده به ارسال مقاله (نویسندۀ مسئول) به نشریه، در فرآیند ارسال مقاله در سامانه ثبت و ذخیره شود. از ایمیل های واقعی خود نویسندگگان استفاده شود. در صورت محرز شدن ثبت ایمیل های غیر واقعی و بدون اطلاع سایر همکاران مقاله، مقاله در هر مرحله ای از فرایند بررسی که باشد، از چرخه خارج خواهد شد و نام نویسندۀ مسئول در لیست سیاه نشریه قرار می گیرد.

مطالعه بیشتر