اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صادق کریمی

Climatology, Urban Climate, Air Pollution, Natural Hazards دانشیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

https//geog.uk.ac.ir/~karimi.s.climatologist
karimi.s.climatologistuk.ac.ir
+983431322409
0000-0002-9547-7172

h-index: 1  

سردبیر

دکتر حسین غضنفرپور

برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری، گردشگری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/ghazanfarpor
ma1380uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

h-index: *  

مدیر اجرایی

دکتر محسن پورخسروانی

جغرافیا - ژئومورفولوژی دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/moporkhosravani
pourkhosravaniuk.ac.ir
+983431322409
0000-0001-6181-6458

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعلی بدری

توسعه پایدار، برنامه ریزی روستایی، مدیریت مخاطرات دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rural.ut.ac.ir/members/08_dr_badri.asp
sabadriut.ac.ir
+982161112902
0000-0001-7422-7281

h-index: 7  

دکتر ژیلا سجادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/sajadi/
j_sajadisbu.ac.ir

h-index: *  

دکتر محمد حسین سرایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir
+983531232092
0000-0003-3449-3969

h-index: 3  

دکتر محمدرضا رضایی

برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، تاب آوری شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/mrezaei/en
mrezaeiyazd.ac.ir
+983531232091
0000-0002-6721-3014

h-index: 3  

دکتر علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6169
dr_adelzyahoo.com

دکتر احمد عباس نژاد

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/ahabasnejad
aabbasuk.ac.ir
+983431322231
0000-0001-7057-9108

h-index: 7  

دکتر علی اصغر عبدالهی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/alabdollahi
aliabdollahiuk.ac.ir

دکتر حسین غضنفرپور

برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری، گردشگری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/ghazanfarpor
ma1380uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

h-index: *  

دکتر صادق کریمی

جغرافیا - آب و هواشناسی دانشیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

https//geog.uk.ac.ir/~karimi.s.climatologist
karimi.s.climatologistuk.ac.ir
+983431322409
0000-0002-9547-7172

h-index: *  

دکتر اکبر کیانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

uoz.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=7776&Site=lit&Lang=en-US
kianiakbaruoz.ac.ir
+985432232112
0000-0002-0631-4380

h-index: 7  

دکتر سعیده گروسی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/sagarousi
sgarousiuk.ac.ir
+983431322388
0000-0002-7419-2143

h-index: 5  

دکتر علی موحد

جغرافیای شهری، جغرافیای گردشگری شهری، برنامه ریزی گردشگری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

gs.khu.ac.ir/~amovahed
movahedkhu.ac.ir
+982188329220
0000-0003-2899-8004

h-index: 1  

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه گلستان

g_katouliyahoo.com

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) استاد ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshgep.usb.ac.ir
+985433416141
0000-0003-4223-1440

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا خزاعی راوری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/zkhozaei
zahrakhozaeiuk.ac.ir
+983431322366
0000-0001-6600-1469

h-index: 5