دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-281