دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1399، صفحه 1-291 
واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی