دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-291 
10. ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد

صفحه 191-210

10.22103/JUSG.2020.2011

امیدعلی خوارزمی؛ لیلا جوهری؛ امیرعلی خوارزمی


14. واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی