بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر کرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 استادیار سیاست گذاری عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22103/JUSG.2020.2017

چکیده

تبیین موضوع: از دهۀ آخر قرن بیستم فنآوری اطلاعات و استفاده از شبکه‌های کامپیوتری به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست جامعه  قرار گرفت و به‌عنوان پارادایمی مهم در مدیریت و اداره کارآمد جوامع در اقصی نقاط جهان مطرح شده است. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به مثابه مقوله‌ای است که از دیرباز در بحث کارآمدی حکومت‌ها مطرح بوده و امروزه مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در کرمان است.
روش: پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش ‏های توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده شده است. داده‏ های پژوهش، شامل نمونه ‏ای 103 نفری از کارکنان دبیرخانه استانداری و ادارات کل مستقر در کرمان که شامل کلیه کارکنان مسئول سایت مکاتبات دولت الکترونیک و بین دستگاهی دبیرخانه­ای ادارت کل شهر کرمان است با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی گردآوری شده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته‎ها: گرایش به دولت الکترونیک، توانسته است 71 درصد از تغییرات حکمرانی خوب را تبیین ‏کند. گرایش به دولت الکترونیک بیشترین تاثیر را بر ظرفیت‏سازی داشته است. گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی کلان شهر کرمان منجر می‏شود.
نتایج: گرایش به دولت الکترونیک، شفاف‌سازی، پاسخگویی، اثربخشی نقش‏ها و وظایف، نتیجه‏گرایی، ارتقاء ارزش‏ها، ظرفیت‏ سازی را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، طاهره؛ حسینی، مصطفی؛ جدیدی، احمد؛ حسینی، مهسا (1391). دولت الکترونیک و حکمرانی خوب. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، شیراز، ایران، صص 8-1.
احمدی، سیروس؛ حیدری، آرمان؛ زارعی، محبوبه (1395). تحلیل جامعه‏شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و تحقق شهروند الکترونیک در شهر یاسوج. مطالعات جامعه‏شناختی، دوره 6، شماره 20، صص 68-49.
اعلایی اردکانی، مصطفی (1387). بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک با ویژگی‏های حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.غفاری، غلامرضا؛ امیدی، رضا (1390). گذار از دستگاه مفهومی فقر به سازه رانده شدگی اجتماعی. دوفصلنامه سیاسی ـ اقتصادی، شماره 285، پاییز. تهران. 237-222.
آهنگرپور، عادل؛ حسینی فرد، مجتبی (1388). اهداف دولت الکترونیک در راستای تحقق حکمرانی خوب. فصلنامه مدیریت راهبرد، شماره 3، صص 62-39.گیدنز، آنتونی (1395). راه سوم. مترجم منوچهر صبوری،چاپ سوم تهران. نشر شیرازه.177ص.
باطنی، ابراهیم؛ یزدان شناس، مهدی (1385). نگاهی به فرایند شکل‏گیری دولت الکترونیک و چالش‏های فراروی آن. حقوق اسلامی، دوره 3، شماره 9، صص94-59.مهندسان مشاور باوند (1385). طرح تفصیلی منطقه 12.  شهرداری تهران.
بهپور، الهام (1391). ﺗﺄﺛﻴﺮ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﺑﺮﺗﺤﻘﻖﺣﻜﻤﺮاﻧﻲﺧﻮب در ﺳﺎزﻣﺎن‏های دولتی استان خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، مشهد.مدنی قهرفرخی، سعید (1394).
جلودارلو، بهنام پارسا (1395). بررسی رابطه بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب سازمانی با بهبود عملکرد کارکنان سازمان امور مالیاتی استان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، اردبیل.ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران. نشرآگاه. تهران. 462ص.
رزمی، محمدجواد؛ صدیقی، سمیه (1391). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
سردارنیا، خلیل‌الله؛ شاکری، حمید (1393). اینترنت و ظرفیت‌های آن برای حکمرانی خوب شهری، بررسی نظری و مصداقی. راهبرد توسعه، شماره 4.
صانعی، مهدی (1385). حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی. مجله تدبیر، دوره 17، شماره 78.
عاملی، سعیدرضا (1396). نظریه ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک. چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
نرگسیان، عباس (1390). تئوری‏های مدیریت دولتی. چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش.یدری، احمد (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی
مرکز آمار ایران (1395). گزیده نتایج سرشماری 1395.
مقیمی، محمد.؛ اعلایی اردکانی، مصطفی (1390). ﺳﻨﺠﺶﺷﺎﺧﺺﺧﻮبﻫﺎیﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ارﺗﻘﺎی آن. مدیریت فناوری اطلاعات،  دوره 3، شماره 8، صص 188-171.
نظریان، علی اصغر (1390). بررسی رابطه بین گسترش شاخص‏های دولت الکترونیک و رشد مولفه‏های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شهرداری‏های مناطق استان قم). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد دلیجان، دلیجان بوشهر.
یعقوبی، اسماعیل (1396). حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری. تبیین نقش دولت الکترونیک، پژوهش مدیریت عمومی.
Alaaraj, H., Wati Ibrahim, F (2014). The Influence of E-government Practices on good governance from the perspective of Public in Lebanon. Journal of Public Administration and Governance, Vol.4, No.3, pp.171-185.
Alkhatib, H (2013). E-Government system success and user acceptance in developing countries: The role of perceived support quality. London, Brunel University.
Amos, W (2011). Exploring M-Government readiness. The case of Vanuatu, A thesis submitted to Auckland university of Technology.
Fang, Z (2002). Government in Digital Era: Concept, Practice and Development. International Journal of Management of the computer, No.20, pp.365-387.
Hanafizadeh, P (2009). Taxonomy of e-readiness assessment measures. International journal of information management, No.29, pp.189-195.
Kaufman, D., Kraay, A., Mastruzzi, M (2008). Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007. Development Research group. The World Bank.
Madzova, V., Sajnoski, K., Davcev, C (2013). E-Government as an Efficient Tool towards Good Governance (Trends and Comparative Analysis throughout Worldwide Regions and within West Balkan Countries). Balkan Social Science Review, No.1, pp.157-174.
Matula, S.M., Van Brakel, P (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access. Towards an integrated information ich tool. information journal of information management, No.29, pp.212-223.
Okotuma, R (2003). Electronic Governance Re-Inventing Good Governance.
Scott, M (2004). The implementation of citizen-centered E-government: A Stakeholder viewpoint, center for Innovation& structural change. National university of Ireland.
Woods, N (2000).The challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves. World Development.