بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر مصرف آب به منظور جلوگیری از بحران آب شهری در مقیاس محلّه (مطالعۀ موردی: محلۀ الغدیر شهر کرمان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته، کرمان، ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22103/JUSG.2020.2026

چکیده

تبیین موضوع: رشد جمعیت و تغییر شرایط آب و هوایی بر منابع آب تأثیر می گذارد. دو راهبرد برنامه ریزی برای تأمین منابع آب شهری وجود دارد: نخست تأمین منابع تمیز و قابل اطمینان و دوم، مدیریت تقاضای آب. گزینة دوم به دنبال کاهش مصرف آب است. به طور سنتی، برنامه ریزان شهری در مدیریت آب شهرها دخیل نبوده اند. درحالی که نحوة ساخت شهرها به طور مستقیم بر استفاده و تامین آب تأثیر می گذارد.
رو­­ش: هدف این مقاله شناخت رابطه بین شاخص های محیط شهری با چگونگی بهره مندی از آب در سطح محله برای ارتقاء حفاظت از آب شهری است، بر این اساس، 9 شاخص در این زمینه به عنوان عوامل شهرسازانه تأثیرگذار در میزان مدیریت مصرف آب شناسایی گردید، سپس متوسط مصرف آب در هر دسته استخراج شد. همچنین، داده های دسته بندی شده در گروه های مختلف بر حسب شاخص مورد نظر برای تحلیل آماری وارد نرم ­افزارSPSS  گردید. در فرایند تحلیل از روش ANOVA  و مقایسة چندگانه برای مشخص کردن میزان اهمیت شاخص ها و سپس آزمون فریدمن برای مشخص کردن میزان تأثیر شاخص ها بر محلة الغدیر استفاده شده است.
یافته‎ها: یافته ­ها نشان می­دهد که به ترتیب شاخص های نسبت محیط بر مساحت و چرخش بلوک با بیشترین میزان تأثیر در مصرف آب و شاخص شکل، پیوستگی و مساحت توانسته اند کمترین میزان تأثیر در مصرف آب را در محلة الغدیر داشته باشند.
نتایج: نتایج نشان می دهد برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله و با شکل دادن به محیط ساخته شده و تنظیم کاربری اراضی، سبب ارتقای حفاظت از آب شهر بشوند و  بر نحوة مصرف آب در شهرها تأثیر گذار باشند. نگرش جامع و فراگیر به همۀ این مقوله ­ها و ربط منطقی بین آنها و نیز توسعۀ فراگیر آنها، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در شهرهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصغری مقدم، محمدرضا (1387). جغرافیای طبیعی شهر اقلیم آب و سیل خیزی در برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 پورصادقی، سوده (1393).تحلیلزیستبومدرافقتوسعۀپایدارشهری،مطالعۀمحدود: تدوینجدولمبناازسنجههای مؤثرزیستبومبراساسشاخصهایزمینۀاصلیدرمناطقکلانشهری. مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی اسلامی،18-17 دی ماه 1393، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
حسینی، سیداحمد؛ علی، باقری(1392). مدل سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی های توسعه پایدار. مجله آب و فاضلاب، شماره 24، 88 ص.
رفیعیان مجتبی، آرمان؛ فتح جلالی، هاشم؛ داداشپور (1390). بررسی و امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوک های مسکونی بر مصرف انرژی شهر،نمونه موردی شهر هشتگرد. نشریهآرمان شهر، بهار و تابستان، شماره 6، صص 116- 107.
سالنامه آماری استان کرمان (1397). هواشناسی کرمان در سال 1397.
عابدین درکوش، سعید؛ حسین، نصیری (1389). بررسی و برآورد اندازة بهینة شهرهای ایران به روش تابع مازاد، اقتصاد شهر. صص 83-71.
قندی، مهسا؛ عباس، روزبهانی (1397). انتخاب سناریوهای مدیریت تامین آب شرب شهر تهران در شرایط بحران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEE V. دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، اصفهان، انجمن آب و فاضلاب ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان.
مسعودیان، سیدابوالفضل (1390).  آب و هوای ایران، مشهد. انتشارات شریعه توس، چاپ اول، 122 ص.
یزدان داد، حسین؛ بی بی زهرا، مظلوم (1388). بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی(مطالعه موردی:شهرمشهد. سومین همایش ملی آب و فاضلاب (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)، مشهد، 2 ص.
Hoda Rahmati, S., Bozorg Hadad, O., Sadeghi, H., Babazadeh, H (2014). A comparison of anfis, Ann, arma & multivariable regression methods for urban water-consumption forcasting, considering impacts of climate change: a case study on Tehran mega city. Indian J.Sci.Res. 7, 870-880.
Furlong, C., Dobbie, M., Morison, P., Dodson, J., Pendergast, M. (2019). Infrastructure and Urban Planning Context for Achieving the Visions of Integrated Urban Water Management and Water Sensitive Urban Design: The Case of Melbourne. In Approaches to Water Sensitive Urban Design (pp. 329-350). Woodhead Publishing.
Maurya, S. P., Singh, P. K., Ohri, A., Singh, R (2020). Identification of indicators for sustainable urban water development planning. Ecological Indicators, 108, 105691.
Sardar Shahraki, A., Abbasian, M., SHahraki, J (2014). Application of artificial neural network rbf and gmdh forecasting short- term water demand. Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 3, No. 5, ISSN 2278-0637, 1-11.
Zarghami, M., Abrishamchi, A., Ardakanian, R (2008). Multi-criteria Decision Making for Integrated Urban Water Management. Water Resources Management, 22: 1017-1029.
Sirinivasan, V., Seto, K.C., Emerson, R., Gorelick, S.M (2013). The impacts of urbanization on water vulnerability: A coupled human-environment system approach for Chennai, India. Journal of Global Environmental Change, 23, 229-239.
Wallis, A.M., Graymore, M.L.M., Richards, A.J (2011). Significanceof environmentin the assessment of sustainabledevelopment: the case for South-West Victoria. Ecol. Econ. 70, 595-605.
McDonald, R.I., Grenn, P., Balk, D., Fekete, B.M., Revenga, C., Todd, M., Montgomery, M (2011). Urban growth, climate change and fresh water avaibility. Proceeding of the National Academy of Sciences, 108(15), 6312-6317.
Bao, C., Fang, C (2007). Water resources constraint force on urbanization in water deficient regions: A case study of the Hexi corridor, arid area of NW china. Ecological Economics, 62, 508-517.
LaGro, J (1991). Assessing patch shape in landscape mosaics. Photogrammetric Eng Remote Sens. 57:285-93.
Baker, W.L., Cai., Y (1992). The r.le programs for multiscale analysis of landscape structure using the GRASS geographical information system. Landscape Ecology, 7: 291-302.
Robbins, C.S., Dawson, D.K., Dowell, B.A (1989). Habitat area requirements of breeding forest birds of the Middle Atlantic States. Wildl. Monogr. 103. 34.
Johnson, A.R., Milne, B.T., Wiens, J.A., Crist, T.O (1992). Animal movements and population dynamics in heterogeneous landscapes. Landscape Ecol. 7:63-75.
Gardner, R.H., O'Neill, R.V., Turner, M. G (1993). Ecological implications of landscape fragmentation. Pp. 208-226 in Pickett, S.T.A and McDonnell, M.G editors. Humans as components of ecosystems: subtle human effects and ecology of population areas. Springer-Verlag, New York.
With, K.A., King, A.W (1999). Extinction thresholds for species in fractal landscapes. Conservation Biology, 13:314-326.
Turner, M.G (1990). Spatial and temporal analysis of landscape patterns. Landscape Ecology, 4: 21-30.
McGarigal, K., McComb, W.C (1995). Relationships between landscape structure and breeding birds in the Oregon Coast Range. Ecol. Monogr. 65: 235-260.
Gustafson, E.J (1998). Quantifying landscape spatial pattern: what is the state of the art? Ecosystems, 1(2), 143-156.
Turner, M.G (1989). Landscape ecology: the effect of pattern on process. Ann. Rev. Ecol. Syst, 20: 171-197.
Turner, M.G., Gardner R.H (1991). Quantitative methods in landscape ecology. Springer-Verlag, New York.
Sisto, N.P., Ramirez, A.I., Aguila-Barajas, I., Magana-Rueda, V (2016). Climate threats, water supply vulnerability and the risk of a water crisis in the Monterrey Metropolitan Area (Northeastern Mexico), Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 91, p. 2-9.
O'Neill, R.V., Krummel, J.R Gardner, R.H., Sugihara, G., Jackson, B., DeAngelis, D.L., Milne, B.T., Turner, M.G., Zygmunt, B., Christensen, S.W., Dale, V.H., Graham R.L., (1988). Indices of landscape pattern. Landscape Ecol. 1:153-162.
Jaeger, J.A.G (2000). Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures of landscape fragmentation. Landscape Ecol. 15: 115-130.
Hurlimann, A., Wilson, E (2018). Sustainable urban water management under a changing climate: The role of spatial planning. Water, 10(5), 546.
Keitt, T.H., Urban, D.L., Milne B.T (1997). Detecting critical scales in fragmented landscapes. Conservation Ecol. 1(1):4. (Online).
McGarigal, K., Cushman, S.A., Neel, M.C., ENE, E (2002). FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst, available at the following web site: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html.
Narain, V (2016). Peri-urbanization, Land Use Change and Watersecurity: A New Trigger for Water Conflicts. Society & Management Review, 5(1): 5–7.
Panagopoulos, G.P., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Martsouka, F.A (2012). Mapping urban water demands using multi-criteria analysis and GIS. Water Resources Management, 26(5), 1347-1363.
Nouri, H., Borujeni, S.C., Hoekstra, A.Y (2019). The blue water footprint of urban green spaces: An example for Adelaide, Australia. Landscape and urban planning, 190, 103613.