دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1398، صفحه 1-273 
تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی