دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1398، صفحه 1-227 
تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر)

صفحه 1-13

10.22103/jusg.2019.1974

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ فاطمه شامی؛ سعید محرمی


تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد

صفحه 109-122

10.22103/JUSG.2019.1981

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور