تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا، تهران، ایران

2 دانشیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده

تبیین موضوع: اگرچه تحقیقات زیادی در خصوص شهر هوشمند، در دنیا و حتی در ایران صورت گرفته؛ اما همچنان پروژه ­های هوشمندسازی شهرها در برخی از این کشورها و از جمله ایران عقیم مانده است. هنگامی که این تعاریف در یک ظرف واحد مورد بررسی مجدد قرار می ­گیرند، وجود خلأ­هایی در آنها به نظر می ­رسد. از آنجا که این تعاریف و بررسی ­هایِ دارای خلأ، مبنای نظری بسیاری از کارهای عملیاتی در هوشمندسازی شهرهای جهان سوم قرار گرفته، لذا خود، عامل بسیاری از عقیم­سازی این پروژه­هاست.­
روش: این تحقیق توسعه ای که با نگاهی آینده ­نگارانه با تکیه بر مطالعات کتابخانه ­ای – اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه­ ای) انجام شده است. یافته­ های آن به دو بخش مروری و تحلیلی – توصیفی تقسیم ­بندی می­شود.
یافته‎ها: در ایران یکی از مسائل مبتلابه هوشمندسازی شهرها، نبود فرآیند و غیرسیستماتیک عمل کردن در مسیر هوشمندسازی است. در این تحقیق نیز از نگاه کارشناسان، هیچکدام از الزامات فرایندهای اساسی ده گانه در مدیریت هوشمند شهر کرمان در نظر گرفته نشده است. فرآیندهایی که ضمانت سیستماتیک عمل کردن در اجرای پروژه­ های هوشمندسازی دنیاست.
نتایج: بنابراین لازم است مدیریت شهری کرمان با هدف کمک به تسریع هوشمندسازی با دعوت از متخصصان امر در  بخش­ های دولتی و خصوصی فرآیندسازی را در سرلوحۀ اقدامات هوشمندسازی خود قرار دهند. توجه به نقش­های اصلیِ کارکردی شهر در ارائۀ فرآیندهای مدیریتی هوشمندسازی آن بسیار مؤثر خواهد بود که این مهم نیز، نیازمند مطالعات عمیق ­تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Al-Hader, Mahmoud., Rodzi, Ahmad (2009). The smart city infrastructure development and monitoring. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 4 (2), 87-94. (In English)
Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., Portugali, Y (2012). Smart Cities of the Future. European Physical Journal Special Topics, 214(1). (In English)
Caragliu, A, Del, Bo., Nijkamp, P (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82. (In English)
Cohen, B (2012). The Top 10 Smartest European Cities. Co.Exist, 11 November. Available at http://www.fastcoexist.com/1680856/the-top-10-smartest-european-cities (visited 27 September 2013). (In English)
Dirks, S., Gurdgiev, C., & Keeling, M (2010). Smarter Cities for Smarter Growth: How Cities Can Optimize Their Systems for the Talent-Based Economy. Somers, NY: IBM Global Business Services. (In English)
Dirks, S., Keeling, M., Dencik, J (2009). How Smart is Your City? Helping Cities Measure Progress. Somers, NY: IBM Global Business Services. Available. (In English)
Fortes, M.Z., Ferreira, V.H., Sotelo, G.G., Cabral, A.S., Correia, W.F., Pacheco, O.L.C (2014). Deployment of smartmetering in the B´ uzios City. In Transmission & Distribution Conference and Exposition-Latin America (PES T&D-LA), 2014 IEEE PES. IEEE, 1–6. (In English)
Giffinger R. Gudrum, P (2010). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. (In English)
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic´, N., Meijers, E (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna University of Technology. (Available at: http://www.smart-cities.eu/).(In English)
Giffinger, R., HGudrun, H (2010). Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of Cities. Architecture, City, and Environment, 4(12), 7–25. (In English)
Janajreh, Isam., Liu, Su, Fathi, Alan (2013). Wind energy assessment: Masdar City case study. Renewable energy, 52, 8–15. (In English)
Johnson, B (2008). Cities, systems of innovation and economic development. Innovation: Management, Policy & Practice, 10(2-3), 146-155. (In English)
Lahti, P., Jonna K., Pekka, H (2006). Electronic and Mobile Participation in City Planning and Management Experiences from INTELCITIES, an Integrated Project of the Sixth Framework Programm of the European Union Cases Helsinki, Tampere, Garðabær/Reykjavik and Frankfurt. (In English)
Marceau, J (2008). Introduction: Innovation in the city and innovative cities. Innovation: Management, Policy & Practice, 10(2-3), 136-145. (In English)
Navarro, José.Luis.Alfaro., Ruiz, Víctor.Raúl.López., Peña, Domingo.Nevado., (2016). The effect of ICT use and capability on knowledge-based cities. Journal of Cities, No.60, pp.272–280. (In English)
Perera, Charith., Arkady, B., Zaslavsky, P.Ch., Georgakopoulos, Dimitrios (2014). Sensing as a service model for smart cities supported by Internet of Things, Trans. Emerging Telecommunications Technologies, 25(1) 81–93. DOI:http://dx.doi.org/10.1002/ett.2704. (In English)
Pu, Liu., Zhenghong, Peng (2013). Smart cities in China. IEEE Computer Society, 16. (In English)
Sagl, G., Resch, B., Mittlboeck, M., Hochwimmer, B., Lippautz, M., Roth, C (2012). Standardised geo-sensor webs and web-based geo-processing for near real-time situational awareness in emergency management. Int. J. Bus. Contin. Risk Manag, 3, 339–358. (In English)
Schuurman, D., Baccarne, B., de Marez, L. and Mechant, P (2012. Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 7(3). (In English)
Toppeta, D (2010). The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build Smart, Livable. Sustainable Cities. The Innovation Knowledge Foundation. (In English)