دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 23، مهر 1402، صفحه 1-256 
تحلیلی بر اثرات رودخانه‌ها در ارتقاء سرزندگی شهرها (مطالعه موردی: رودخانه آقارود در شهر بابل)

صفحه 167-181

10.22103/JUSG.2023.2109

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صیدبیگی؛ مرضیه افضلی ننیز؛ سید حسن رسولی؛ معصومه محمودی