نقش زیرساخت ها در تحقق مهاجرت های معکوس در بخش مرکزی شهرستان بروجرد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: توسعه زیرساخت ها، راهبرد پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، فراهم کردن وسایل رفاهی، نقش مهمی در افزایش استانداردهای زندگی روستایی ایفا می­کند و به توسعه و تغییر اکولوژی شهری نیز کمک می­ کند. از این طریق می­ تواند گامی در تحقق مهاجرت معکوس باشد. با توجه به اهیمت این موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی نقش زیرساخت­ ها در تحقق مهاجرت ­های معکوس در بخش مرکزی شهرستان بروجرد پرداخته شد.
داده و روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ­ها و اطلاعات پرس ش­نامه محقق ساخت بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد خبره و کارشناسان روستایی، دهیاران، تحصیلکرده­ ها، تسهیل گران، مهاجرین ساکن و مطلعان محلی بخش مرکزی شهرستان بروجرد می­باشد. با استفاده از روش ­نمونه ­گیری غیراحتمالی و از نوع روش هدفمند 100 نمونه انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها، از تحلیل توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ­ها نشان داد که وضعیت زیرساخت­ های موجود در بخش مرکزی شهرستان بروجرد مطلوب بوده است. همچنین نتایج بدست آمده از مدل­ سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش با توجه به ضرایب مسیر مستقیم به ترتیب تحت تأثیر زیرساخت ارتباطی با ضریب 0/49، زیرساخت عمرانی با ضریب 0/34، زیرساخت رفاهی با ضریب 0/29، زیرساخت بهداشتی و آموزشی با ضریب 0/23 و زیرساخت خدماتی با ضریب 0/19 قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.
نتیجه‌گیری: برآوردهای استاندارد مدل زیرساخت ها و مهاجرت معکوس نشان داد که در زیرساخت­ های مورد مطالعه، زیرساخت ارتباطی با بار عاملی و ضریب تاثیر مستقیم 0/49 بیشترین تاثیر را بر مهاجرت معکوس در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بروجرد داشته است. زیرساخت خدماتی با بار عاملی و ضریب تاثیر مستقیم 0/19 کمترین تاثیر مستقیم را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امانپور، سعید؛ علی شائی، عظیم؛ حسینی شه پریان، نبی الله. (1400). سنجش متغیرهای اثرگذار بر شکل‌گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی (موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول). فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 13(4)، 223-245.
آمار، تیمور. (1400). تحلیل مهاجرت و تحرک مکانی به نواحی روستایی استان گیلان. فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 2(2)، 79- 103.
بدخشان، زینب؛ مهرابی بشرآبادی، حسین؛ میرزایی خلیل آبادی، حمید رضا. (1397). بررسی اثر توسعه زیرساخت­ها بر توسعه روستایی ایران. نشریه اقتصاد کشاورزی، 12(4)، 1- 14.
پایدار، ابوذر. (1398). تحلیل جغرافیایی محرک های مهاجرت بازگشتی در روستاهای پیرامون شهر زاهدان. جغرافیای اجتماعی شهری، 6(2), 19-38.
خلیلی عراقی، منصور؛ کبیری رنانی، محبوبه؛ نوبهار، الهام. (1396). تحلیل تاثیر انواع زیرساخت‌ها بر نابرابری درآمد در استان‌های ایران با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی. مجله نظریه کاربردی اقتصادی، 4(4)، 119- 142.
دربان­آستانه، علیرضا. (1387). مدیریت توسعه زیرساخت­های خدماتی روستایی، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
ستوده بیدختی، امیرحسین؛  بهرامی، حسین. (1394). استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، ساخت‌وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه. دومین کنفرانس ملی مهندسی سازه ایران، تهران، انجمن مهندسی سازه ایران.
طاهری، محسن؛ ارمغان، سیمین؛ شریعت پناهی، مجید ولی. (۱۳۹۹). تحلیل و بررسی رابطه توسعه روستایی با مهاجرت معکوس، مطالعه موردی منطقه ۱۹ شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­ای)، 10(4)، 557- 578.
عنابستانی، علی اکبر؛ طولابی­نژاد، مهرشاد؛ سلگی، لیلا. (1395). بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه‌موردی: دهستان میانکوه‌شرقی). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11(37)، 41-59.
الفتی، معارف؛ حقیقتیان، منصور؛ حجازی، سید ناصر. (1401). تبیین عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مهاجرت معکوس از شهر به روستا (نمونه موردی: شهرستان سرپل ذهاب). مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی، 13(50)، 161-182.
ملکی، زهرا؛ مولایی هشجین، نصرالله؛ باسط؛ قرشی مینا آباد، محمد. (1398). اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 635-656.
مومنی، احمد؛ جهانگیری، ماندانا؛ ترکاشوند، زهرا. (۱۳۹۹). عوامل موثر بر رشد مهاجرت معکوس در سکونتگاه‌های پیراشهری نجف آباد. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 3(1(، 183- 198.
میرفلاح نصیری، نعمت‌اله؛ دل عظیمی، فریده؛ صباغی، شهلا. (1395). آیا مهاجرت معکوس در کشور در حال تحقق است؟. 4(۴)، 14- 20.
نصیری مقدم، منوچهر؛ آمار، تیمور؛ رضائی، پرویز. (1401). بررسی نقش وکارکرد شهرهای کوچک در سهولت خدمات‌رسانی به نواحی روستایی شهرستان رودبار. مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3(2)، 89-102.
یعقوبی، جعفر؛ زبیدی، طاهره. ( ۱۳۹۷). بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود - استان زنجان. فصلنامه پژوهش­های روستایی، 9(2)،  10- 32.
Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Özcan, Ṣ. Sayek, S. (2006). How does foreign direct investment promote economic growth? Exploring the effects of financial markets on linkages.
Ashley, C., Maxwell, S. (2001). Rethinking rural development. Developmental Policy Review, 19(4): 395- 425.
Bliemel, M., Flores, R., De Klerk, S., Miles, M. P. (2019). Accelerators as start-up infrastructure for entrepreneurial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31(1-2), 133-149.
Burrell, K. (2017). The recalcitrance of distance: exploring the infrastructures of sending in migrants’ lives. Mobilities, 12(6), 813-826.
De Mello Jr, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. The journal of development studies, 34(1), 1-34.
Deller, S., Kures, M., & Conroy, T. (2019). Rural entrepreneurship and migration. Journal of Rural Studies, 66, 30-42.
Dessalegn, M., Debevec, L., Nicol, A., Ludi, E. (2023). A Critical Examination of Rural Out-Migration Studies in Ethiopia: Considering Impacts on Agriculture in the Sending Communities. Land, 12(1), 176- 192.
Doan, K. H. (2022). Bibliometric Analysis of Indigenous Entrepreneurship. Ecoforum, 11(1), 1-12.
Esposito, F., Murtaza, A., Peano, I., Vacchiano, F. (2020). Fragmented citizenship: contemporary infrastructures of mobility containment along two migratory routes. Citizenship Studies, 24(5), 625-641.
Fan, S., Zhang, X. (2009). Infrastructure and regional economic development in rural China. In Regional Inequality in China (pp. 177-189). Routledge.
Gibson, J., Rioja, F. (2014). A bridge to equality: How investing in infrastructure affects the distribution of wealth. Georgia state university.
Hansen, H., Rand, J. (2006). On the causal links between FDI and growth in developing countries. World Economy, 29(1), 21-41.
Kathiravelu, L. (2021). Introduction to Special Section ‘Infrastructures of Injustice: Migration and Border Mobilities, Mobilities, 16(5), 645-655.
Li, B., Ma, L. (2022). JUE insight: Migration, transportation infrastructure, and the spatial transmission of COVID-19 in China. Journal of urban economics, 127, 103351.
Li, S. (2021). Research on the Path of Innovation of the Financial System from the Perspective of Rural Revitalisation. Open Journal of Social Sciences, 9(4), 241-249.
Lin, W., Lindquist, J., Xiang, B.,Yeoh, B. S. (2017). Migration infrastructures and the production of migrant mobilities. Mobilities, 12(2), 167-174.
Maiti, S., Sharma, D., Gupta, T. (2022). Unfolding the impact of COVID-19 on reverse migrants in Uttar Pradesh. Journal of Asian and African Studies, 3(3), 12- 23.
Nagendr  R, V., Nicolás D., Rotstein, Nir Oren, John, D., Nelson, Timothy, J., Norman, Steve Wright. (2012). Development of an integrated flexible transport systems platform for rural areas using argumentation theory, Research in Transportation Business & Management, 3 (2012) 62–70.
Naufal, H. A., Mulyanto, M., Suryanto, S. (2023). The Effect of Social Infrastructure on Rural Poverty in Indonesia with The Village Development Index As Moderation Variable. Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 18(1), 12- 23.
OECD. (2021). Building for a better tomorrow: Policies to make housing more affordable”, Employment, Labour and Social Affairs Policy Briefs, OECD, Paris.
Paudyal, P., Dahal, P., Bhandari, P., Dahal, B. K. (2023). Sustainable rural infrastructure: guidelines for roadside slope excavation. Geoenvironmental Disasters, 10(1), 1-14.
Perera, S., Pathak, D. N. (Eds.). (2019). Intersections of Contemporary Art, Anthropology and Art History in South Asia: Decoding Visual Worlds. Cham. Springer International Publishing.
Piryonesi, S. M., El-Diraby, T. E. (2006). Data Analytics in Asset Management: Cost-Effective.
Radi, A. M., Ziboon, A. T., Ismael, H. S. (2023). Site suitability analysis for rural development using geomatics technology in Maysan province/Iraq. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1129(1), 1- 26.
Romer, D. (2001). Advanced Macroeconomics [M]. 2nd.
Uberbayaran, K. (2006). What are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience. Journal of International Economics, 51 (2), 379-400.
Webber, E., Dunbar, R. (2020). The fractal structure of communities of practice: Implications for business organization. PloS one, 15(4), 196-204.
Welch-White, V. Langan, R. (2017). Co-ops Advocate for Rural Infrastructure: At Capitol hearing, co-op leaders address critical need for modern infrastructure. N. Y. For. Own. 2017, 55, 12–17.
Wethal, U. (2023). Practices, provision and protest: Power outages in rural Norwegian households. In Consumption. Sustainability and Everyday Life (pp. 135-170). Cham: Springer International Publishing.
Wu, Z. J., Wu, D. F., Zhu, M. J., Ma, P. F., Li, Z. C., Liang, Y. X. (2023). Regional Differences in the Quality of Rural Development in Guangdong Province and Influencing Factors. Sustainability, 15(3), 1- 17.
Xu, Z., Sun, T. (2021). The Siphon effects of transportation infrastructure on internal migration: evidence from China’s HSR network. Applied Economics Letters, 28(13), 1066-1070.
Zhang, M., Du, H., Zhou, G., Mao, F., Li, X., Zhou, L., Huang, Z. (2022). Spatiotemporal Patterns and Driving Force of Urbanization and Its Impact on Urban Ecology. Remote Sensing, 14(5), 11- 26.
Zhou, F. Guo, X. Liu, C. Ma, Q. Guo, S. (2023). Analysis on the Influencing Factors of Rural Infrastructure in China. Agriculture, 13, 986- 999.