بررسی زیرساخت های گردشگری با تاکید برگردشگری پایدار (مطالعۀ موردی:شهر بوشهر)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع توسعۀ پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود می‌آورد. امروزه زیرساخت ها نقش ممتازی در گردشگری دنیا ایفا می‌کند. مهمترین این تسهیلات، مراکز اقامتی- پذیرایی، حمل و نقل و وسایل ارتباطی، تبلیغات و فرهنگ می‌باشد که به همراه جاذبه ها می‌توانند باعث رونق گردشگری منطقه شوند.
داده و روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی با تأکید بر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال و کمتر از 60 سال شهر بوشهر و همچنین ارگان های فعال در زمینه گردشگری و توریسم در سال 1402 می­باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن  جمعیت شهر بوشهر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر می باشند.
یافته‌ها: باتوجه به یافته های تحقیق ، مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر تأثیرگذاری عامل زیرساخت ­های گردشگری بر گردشگری پایدار در شهر بوشهر و مؤلفه های آن برابر با 0.250 می­باشد. با توجه به مقادیر t به‌دست‌آمده قابل ذکر است که بار عاملی مربوط به سؤالات و همچنین مقادیر t مربوط به عامل زیرساخت ­های گردشگری بیش از مقدار پایه و شهر دارد 1.96 می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مؤلفه زیرساخت ­های گردشگری بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار  شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر بوشهر به عنوان یک عامل تأکیدی مؤثر و سازنده می باشد به طور کلی نشان داد که زیرساختهای گردشگری بر گردشگری پایدار با تأکید بر جذب توریسم در شهر بوشهر تأثیر معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، علیرضا و محمد رضا خسرویان (1400). عوامل مؤثر بر رشد و توسعه صنعت توریسم در استان مازنداران. مجموعه مقالات سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران. انتشارات رسانش. تهران
حاج آقامیر، سید مصطفی.، رشادت جو، حمیده.، ابطحی، عطاءالله.، صالحی امیری، سیدرضا.، عزیزآبادی فراهانی، فاطمه، (1400)،
طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 5(18): 201-228. 20.1001.1.74672588.1400.5.18.7.1
جمعه پور، محمود، (1387)، فرایند توسعه پایدار و نقش مشارکت در مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی. مجموعه مقالات همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور. تهران.
رییسی، زهرا.، حجازی، ناصر.، چیت ساز، محمدعلی، (1401)، بررسی رابطه ابعاد توسعه گردشگری روستایی بر کیفیت رفاه اجتماعی ساکنین روستاهای شهرستان کوهرنگ. مطالعات جامعه شناسی، انتشار انلاین. 10.30495/jss.2022.1945223.1402
زرآبادی، سعیده.، سادات، زهرا و بهار، عبدالله، (1392)، ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 6: 48-37. 10.30475/isau.2014.61973
ضیائی، محمود.، فقیهی، ابوالحسن.، طهماسبی، اصغر.، نعمتی، ولی، (1400)، طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری. پژوهش های مدیریت عمومی، 14(53): 5-27. 10.22111/jmr.2021.39197.5539
طهماسبی پاشا، جمعلی و مجیدی، روفیا، (1384)، چشم انداز جنوبی دریای خزر و آثار آن بر توسعه‌ی شهرها و روستاهای منطقه (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن). مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران. انتشارات رسانش. تهران. 10.22034/jiba.2019.9118
طیبی، علی.، پرهیزگار، محمدمهدی، امینی، محمدتقی و شیرمحمدی، یزدان، (1400)، طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 10(36: 244-219 10.22080/jtpd.2021.19291.3329.
فتحی، هوشنگ، (1400)، جاذبه‌ها و طبیعت گردی در قشم»، نشریه مناطق آزاد، آذر ماه.
قادری، زاهد، (1396)، اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی. چاپ هفتم. انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
لطفی، صدیقی (1394). نگرش سیستمی لازمه پایداری گردشگری در مازندران. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران. انتشارات رسانش، تهران
مدبر خاک­نژاد، علی.، حسین­زاده دلیر.، کریم.، عزت پناه، بختیار، (1401)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز). مطالعات جامعه شناسی، 15(54): 159-177 10.30495/jss.2021.1924684.1309.
مطیعی لنگرودی، سید حسن (1399). برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
مطیعی لنگرودی، سید حسن، نصرتی، ماهر (1390)، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (سنجش گرگان رود شهرستان تالش). مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. سال 22. شماره پیاپی 41، شماره 1. بهمن 1390، 84-69.
نعمت گرگانی، خاطره، صائب، کیوان، ارجمندی، رضا (1390). تدوین استراتژی مدیریت اکوتوریسم در منطقه‌ی گردشگری رامسر به روش AHP. همایش گردشگری و توسعه پایدار.
وارثی، حمیدرضا، صفرآبادی، اعظم و زنگی آبادی، علی، (1393)، نقش عوامل اجتماعی گردشگری در توسعهی گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان). مطالعات جماعه شناختی شهری. دوره 4، شماره 12: 101-128. 20.1001.1.25383930.1399.11.21.1.5
 Aslihan, A. (2020), Contemporary Patterns of Labor Transformation evidence from Turkish Tourism Industry
 Bano, S., Liu, L., & Khan, A. (2022). Dynamic influence of aging, industrial innovations, and ICT on tourism development and renewable energy consumption in BRICS economies. Renewable Energy, 192, 431-442.
Bookman, M., Bookman, K, (2007), Medical Tourism in Developing Countries. Palgrave Macmillan, New York, U.S.A
Buckley, R, (2004), Ecotourism series. No2. Environmental Impacts of Ecotourism. London: Wiley Publication
 Butler, G., Szili, G., & Huang, H. (2022). Cultural heritage tourism development in Panyu District, Guangzhou: community perspectives on pride and preservation, and concerns for the future. Journal of Heritage Tourism, 17(1), 56-73.
King, B., Pizam, A., Milman, A, (2013), Social Impacts of Tourism. Host Perceptions Annals of Tourism Research, 17, 449-465.
Likorish, L., Jenkins, C, (2017), An introduction to tourism. Butterworth-Heinemann
 Mateoc-Sîrb, N., Albu, S., Rujescu, C., Ciolac, R., Țigan, E., Brînzan, O.. & Milin, I. A. (2022). Sustainable tourism development in the protected areas of Maramureș, Romania: Destinations with high authenticity. Sustainability, 14(3), 1763.
  Volo, S., & Giambalvo, O, (2008), Tourism statistics: Methodological imperatives and difficulties: the case of residential tourism in island communities. Current Issues in Tourism, 11(4), 369–380.
Williams, A., and Shaw, G, (2015), Tourism, Geography of International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition
Yang, I. C. M., Ismail, A. S., & French, J. A, (2022), Reproduction as consumption: unravelling the sociological shaping of reproductive tourism market in China. Journal of Marketing Management, 38(5-6), 515-543