نقش مدیریت منابع انسانی پایدار مبتنی بر ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در رشد گردشگری (مطالعه موردی: جهان شهر مقاومت، کرمان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (بنیادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی رفتار سازمانی،واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 گروه علوم اجتماعی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌بردسیر، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه گردشگری از بخش های پیشرو در اقتصاد جهانی است و منبع عظیمی از درآمدها، اشتغال زایی و... را در بر می‌گیرد. مدیران گردشگری معتقدند؛ منابع انسانی و مدیریت آن عاملی موثر در موفقیت است، کرمان به‌عنوان یکی از پایگاه های موثر گفتمان مقاومت اسلامی و مدفن شهید سلیمانی؛ می تواند پذیرای گردشگران تاریخی-مذهبی باشد.
داده و روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. در بخش کیفی با رویکرد اکتشافی ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی شناخته می‌شوند. جامعه آماری شامل فعالان گردشگری کرمان است. با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای 5/. تعداد نمونه آماری 384 نفر برآورد شده است. از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی، از pls جهت تحلیل عامل تاییدی و MAXQDA برای دستیابی به ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی استفاده شد.
یافته‌ها: ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی شامل؛ آرمان گرایی،اخلاق حرفه ای، تواضع و احترام، خدمت، مدیریت میدانی، هویت ملی و واقع بینی و ابعاد مدیریت منابع انسانی پایدار شامل؛ ارتقا سلامت، آموزش، خود مسئولیتی، دیدگاه ذینفعان، مدیریت عملکرد، مزیت رقابتی و نوآوری است.
نتیجه‌گیری: ارتباط مثبت و معنی دار میان ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی و مدیریت منابع انسانی پایدار در حوزه گردشگری مذهبی وجود دارد، پیشنهاد می شود مدیران گردشگری کرمان را به عنوان جهان شهر مقاومت و الگویی نمونه در گردشگری مذهبی معرفی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی دهکردی، امین. (1392). نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه.‎ نشریه: جغرافیایی فضای گردشگری. 3(9)، 1-16.
اسدی، حیدر؛ رجبی، هادی (1396). نقش فرهنگ مقاومت در امنیت جمهوری اسلامی. فصلنامه سیاست، 4 (16)، 65-91.
اشرافی بجستانی، سمانه. (1393). نقش مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری. اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها .
پژوهان، ایوب؛ فلاحی، مسلم. (1402). مفهوم پردازی الگوی توسعه گردشگری مذهبی با تأکید بر بُقاع متبرکه (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. مقالات آماده انتشار پاییز.
چاووشی، مسعود؛ غلامی، سعید. (1399). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط های صنعتی شرکت ملی حفاری ایران.دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد.
داوری، علی.، و رضازاده، آرش.(1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ،"سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
رسولی، رضا؛ ضماهنی، مجید (1395). بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت در بازار بورس تهران. کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی، صفحات 144-119.
شبدینی پاشاکی، محمد؛ سرافراز، محمود؛ کریمی خوشحال، علی.(1395). گفتمان های دینی، شیوه ها و ابزارها، ق : زمزم هدایت.
شهوازیان، سلاله؛ هاشمی قینانی، فیروزه. (1399). چالش های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار در صنعت هتلداری ایران. فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه-گیری کووید 19. شماره 15ص 217-253.
محلاتی، صلاح الدین. (1380). درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
محمدی نجف آبادی، عبد المجید؛ اعتباریان خوراسگانی، اکبر؛ ابراهیم زاده دستجردی، رضا. (1400). نشریه برنامه ریزی فضایی.11 (2)، 46-68.
مطیعی لنگرودی، حسن؛ ایمانی، بهرام. (1385). نقش گردشگری در اقتصاد/مجله علوم جغرافیایی. 4(6)، 26-45.
ناظمی اردکانی، مهدی؛ خالدیان، صفرعلی. (1397). مؤلفه های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در جهان اسلام، نشریه: مطالعات سیاسی جهان اسلام. 7 (2)، 59-86.
وزین، نرگس؛ مختاری هشی، حسین؛ طاهری، احمد. (1401). تحلیل نگرش جامعۀ محلی نسبت به اثرات گردشگری (مطالعۀ موردی: محلۀ نقش جهان شهر اصفهان). فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 8(2)، 65-85. Doi: 10.22103/Jusg.2021.2047
Blštáková,J , Palenčárova. J.(2021). Human Resource Management in Healthcare. SHS Web of Conferences 115, 03003 .Current Problems of the Corporate Sector 2021.
Chen , H;  Cui, X.(2022). Design and Implementation of Human Resource Management System Based on B/S Mode. Procedia Computer Science Vol 208. PP442-449
Ehnert I, .(2010). sustainable human resource management: a conceotual and exploratory analysis from a paradox perspective (Contributions to management science ). Physica, ISO 9001 .(2015). for Small – what to do, ISO.
Heidelberg Al Hrou, S.A., Mohamed, B.(2014). Human Resource Management Practice Tourism and Hotel Industry. 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR).Vol12.PP1-6
Tsai, H. Y. M. (2021). Exploring the motivation-based typology of religious tourists: A study of Welcome Royal Lord Festival. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 100623. 39.
Xu, A., Wang, C., Tang, D., & Ye, W. (2022). Tourism circular economy: Identification and measurement of tourism industry ecologization. Ecological Indicators, 144, 109476.
Yang, C.H., Lin, H.L. & Han, C.C.(2010). Analysis of international tourist arrivals in china: The role of world Heritage sites. Tourism Management. 31(60). PP 827-837.
Zhykharieva, V,  Vlasenko, O, Poznanska, I,  Matviienko, M Sokolova, M.(2021). The role of human resource management in the concept of sustainable enterprise E3S. Web of Conferences 255(1):01024. DOI:10.1051/e3sconf/202125501024