دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1400، صفحه 1-306 
بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 1-24

10.22103/JUSG.2021.2030

اعظم ادهمی خامنه؛ ابوالفضل مشکینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

صفحه 89-112

10.22103/JUSG.2021.2034

جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی؛ محمد علی ایرانمنش


تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری

صفحه 113-127

10.22103/JUSG.2021.2035

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صید بیگی؛ زهرا کیانژاد؛ سید حسن رسولی


ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران

صفحه 267-286

10.22103/JUSG.2021.2042

طیبه محمودی محمدآبادی؛ محمد حسین رامشت؛ محسن پورخسروانی