دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 
1. بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 1-24

10.22103/JUSG.2021.2030

اعظم ادهمی خامنه؛ ابوالفضل مشکینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


2. تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


5. نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

10.22103/JUSG.2021.2034

جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمدتقی کرمی قهی؛ محمد علی ایرانمنش