تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

2 خوارزمیدانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه خوارزمی ،تهران

4 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه خوارزمی تهران

10.22103/JUSG.2021.2041