تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

10.22103/JUSG.2021.2031

چکیده

تبیین موضوع: تأمین هزینه­های شهرداری در کشورهایی با سیستم اقتصادی ناکارآمد، نظام مالیاتی ضعیف و نبود مشارکت شهروندان؛ به ناچار به سوی منابع ناپایدار درآمدی از سوی شهرداری­ها هدایت می گردد. در تحقیق حاضر نیز به تحلیل منابع تامین درآمد پایدار شهرداری ها در جهت توسعه شهری پرداخته شده است.
روش: روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد؛ پژوهش حاضر در 4 بخش اصلی انجام گرفت در بخش اول درآمدهای پایدار و ناپایدار شهر تهران در دوره ده ساله به تفکیک مناطق شهری مورد ارزیابی قرار گرفته نتایج این بخش از تحقیق گواهی بر ناپایداری شدید درآمدهای شهرداری تهران می‌باشد. در بخش دوم به بررسی نقش عوامل تامین مالی پرداخته شد
یافته‎ها: یافته ها نشان داد که اصل کفایت با عدد وزنی 0.155 و اصل استقلال با میانگین وزنی 0.1506 مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری تهران بحساب می آیند و اصل صرفه جویی و پایداری کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند و در رده های آخر قرار می گیرند. در بخش سوم به ارزیابی مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری تهران پرداخته شد براساس نظرات کارشناسان معیار عوارض بر ساختمان و اراضی (0.2101) و عوارض بر دارایی های غیرمنقول (0.1845)  مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری به حساب می آیند و معیارهای عوارض بر اسناد رسمی و عوارض ارتباطات و حمل و نقل در مرتبه آخر تامین مالی قرار گرفتند. در بخش چهارم پژوهش تأثیر ســاختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه پایدار شهری سنجیده شده است. 
نتایج: نتایج به دست آمده  نشان دهنده الگوی مطلوب تـأمین مـالی شـهردای مـی باشـد. بـدین معنـی کـه شهرداری تهران باید در ساختار نظام درآمدی خود به گونه ­ای برنامه ­ریزی و سیاسـت­ گذاری نمایـد کـه اصل عدالت، اصل صرفه جویی، اصل کفایت درآمد و اصل استقلال محلی را در نظر گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ادهمی، جمال؛ حاتم وند، زیبا؛ خانی، سعید (1389). نقش شهرداری در مدیریت توسعه پایدار شهری: چالش ها و موانع پیش روی آن. همایش منطقه ای در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حاجی لو، مهران؛ میره ای، محمد؛ پیله ور، مهدی (۱۳۹۶). بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۵ (۲۰) ، صص ۱-۲۲.
رضوی مجد، سیدمنصور؛ مظفری ارضتی، معصومه؛ سلیاری، زینب (1397). راهکاری شهرداری ها در افزایش درآمدهای پایدار شهری با تاکید بر تامین مالی پروژه های شهری. ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور.
سازمان ملل متحد (2009). برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد.
سوادی، امین؛ اخوان، مهدی (1394). راهکارهای تامین درآمدهای شهرداری در جهت توسعه پایدار شهری، کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
شرزه ای، غلامعلی، ماجد، وحید (1390). تامین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهری. مدیریت شهری، 9 (1)، صص 299- 315 .
شکری نودهی، علی (1396). بررسی چالش‌های تأمین مالی در شهرداری‌ها در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. چالش‌های جهان, 3(9)، صص 27-58.
غضنفرپور، حسین؛ خبازی، مصطفی؛ کریمی، صادق (1398). استخراج روش­ها و تحلیل فرآیندهای پایدارسازی منابع در آمدی شهرداری زیدآباد-سیرجان. طرح پژوهشی به کارفرمایی شهرداری زیدآباد سیرجان و مشاورۀ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
قربانی رسول؛ عظیمی میترا (1393). بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری.  5(18)، صص 115-132.
قلی پور, رحمت اله؛ درویش زاده، محمد مهدی؛ پیران نژاد، علی (1398). بررسی روش‌ها، منبعها و مانعهای دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه). مدیریت دولتی، 11(1)، صص 151-178.
موسوی حسنی، سیدمسعود؛ سرور، رحیم ؛ زیویار، پروانه (1397)، الزام شهرداری ها به کسب درآمد پایدار در راستای تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: شهرداری منطقه 19 تهران، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
وثوقی، فاطمه؛ مظفری، غلامحسین؛ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ حاتمی‌نژاد، حسین (۱۳۹۵). ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران) . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. ۳۱ (۴) ، صص ۲۴-۴۴.
Albert, M (2010). Maintaining ecological integrity and sustaining ecosystem function in urban areas. Current Opinion Envrionemtnal Sustainability 2(3), 178-184.
Khammar, Gh.A., Javadian, M (2015). Predicting the amount of revenue from municipal tolls using neural network model (Case study: Zabol city). Journal of Urban Research and Planning, Vol. 6, No.23, pp. 21-34.
Rogers, P (2006). A Introduction to Sustainable Development. Harvard University Press, Boston.
Sollivan, A (2003). Urban Economic. 5th Ed, Mc Graw-Hill Higher Education, New York.
Yan, Yan., Chenxing, Wang., Yuan, Quan (2018). Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human well-being: Connotation, measurement, and assessmentJournal of Cleaner Production, Vol. 178, pp. 67-75.