بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام، تهران، ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10.22103/JUSG.2021.2030