ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 پژوهشکده گردشگری و میراث فرهنگی

10.22103/JUSG.2021.2033

چکیده

تبیین موضوع: در حال حاضر موضوع بازآفرینی فضای شهری در گردشگری کلانشهرها از نظر برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران می‌باشد.
روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. برای بی‌مقیاس‌سازی شاخص‌های بازآفرینی از روش آنتروپی شانون استفاده شده‌است. سپس شاخص‌های بازآفرینی، با استفاده از مدل تاپسیس و آزمون تی تک‌نمونه اولویت‌بندی می‌شوند.
یافته‎ها: یافته‌ها نشان می‌دهد با استفاده از مدل تاپسیس از نظر کارشناسان شاخص عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی با وزن 63/0 بیشترین سهم و شاخص اجتماعی با وزن 38/0 و همچنین شاخص اقتصادی با وزن 12/0 کمترین سهم را در بازآفرینی فضای گردشگری شهری در مناطق مورد مطالعه دارا هستند. همچنین با توجه به آزمون T تک نمونه از دید خبرگان و کارشناسان، نتایج این آزمون نیز نشان می دهد که با در نظر گرفتن آلفا 05/0 در سطح اطمینان 99 درصد در هر سه عامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی؛ اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیر مستقل کمتر از 05/0 بوده است.
نتایج: تاکید بر آن است که عوامل عملکردی-زیبایی شناختی-زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه موثر بوده اما به نظر می رسد که عامل عملکردی-زیبایی شناختی-زیست محیطی از سهم و نسبت بیشتری در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه برخوردارند.
کلیدواژه‎ها: بازآفرینی، گردشگری، اولویت‌بندی، کلان‌شهر تهران.

کلیدواژه‌ها