شناسایی و تحلیل چالش‌های مدیریت سیاسی فضا در کلان‌شهر تهران با رویکرد داده-بنیاد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (بنیادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،پردیس بین المل کیش،دانشگاه تهران

2 استادیارجغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیارجغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

10.22103/JUSG.2021.2040

چکیده

< p>تبیین موضوع:به دلیل اهمیت سازمان‌دهی فضا درتوسعه کشورها، دولت‌ها نسبت به تقسیم فضای سرزمینی خودبه شکل مناسب جدیت خاصی دارند.هدف از پژوهش حاضر،آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا درکلان شهرتهران می‌باشد.
روش:پژوهش حاضر به صورت کیفی وبه روش داده بنیادوتوسط داده-های مستخرج ازمصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان استفاده شد.پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید.همچنین آسیب‌شناسی درپنج شبکه اصلی روش داده بنیاد شامل عوامل زمینه‌ای،عوامل علّی،عوامل مداخله‌گر،راهبردهاوپیامدها شناسایی گردیدند.
یافته‎ها:در کدگذاری بازابتدا 268 کد ودرنهایت 60 کد از مصاحبه‌هااستخراج وواردمراحل بعد شد.در کدگذاری محوری، 5 شبکه اصلی، 13 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی شناسایی گردید که توسط یک مدل درکدگذاری انتخابی معرفی شد.عوامل زمینه‌ای درمقوله‌های حاکمیت قانون، نبود قانون جامع، مدیریت چندگانه وناآرامی‌هاوچالش‌های امنیتی؛عوامل علّی درمقوله‌های تمرکزگرایی شدیدوجامعه وفرهنگ؛ عوامل مداخله‌گر در مقوله‌های ازدحام جمعیت و مبارزه با فساد؛ راهبردها در مقوله‌های حق اظهارنظر و پاسخگویی و مشارکت سیاسی شهروندان وپیامدهادرمقوله‌های اثربخشی دولت،بهبودکیفیت مقررات وثبات سیاسی وعدم خشونت تقسیم بندی شدند.
نتایج:به طورکلی می‌توان گفت که آسیب‌شناسی مدیریت سیاسی فضا درکلان‌شهر تهران اهمیت بسیاری داردکه باتوجه به موارد مطرح شده،می‌توان آسیب‌های موجود دراین شهرراکاهش دادوجهت کاهش آسیب‌های آن،پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها