نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی و استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار فلسفه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22103/JUSG.2021.2034

چکیده

تبیین موضوع: رفاه اجتماعی بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی می‌شود و گسترش نظریه­های انسان‌دوستی با تأکید بر مسئولیت همگان نسبت به یکدیگر و همچنین پیشرفت علوم اجتماعی و زیستی در پیدایش نگرش­های جدید در خصوص رفاه اجتماعی و کاهش فقر مؤثر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش موقوفات گنجعلی خان در رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر است.
روش: جامعه آماری مطالعةحاضرکلیة شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمان بودند. بر این اساس، با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند (این تعداد را به ۴۰۰ مورد افزایش داده شد که درنهایت ۳۹۰ مورد در تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفتند). نمونه‌گیری بر اساس خوشه‌ای چندمرحله‌ای در بین مناطق، بلوک‌ها و درنهایت خانوارهای کرمانی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته (بر اساس مضامین برگرفته از قسمت کیفی) بود. از روش آمار توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی برای توصیف متغیرهای اصلی تحقیق و از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‎ها: نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که 0.410 رفاه اجتماعی شهروندان بر اساس مدیریت موقوفات قابل تبیین است که نتیجه آن کاهش فقر خواهد بود. در خصوص مقدار ضرایب بتای استاندارد هر یک از متغیرها نیز بیشتر ضریب به اولویت­بخشی به نیازها برمی­گردد که 0.542 است. کمترین مقدار به متغیر نوآوری سازمانی مربوط می­شود که 0.4 است. این مقدار برای متغیر قابلیت مدیریتی 0.338، دانش تخصصی 0.423، درک از موقوفات 0.431 و درنهایت برای قابلیت سازمانی 0.327 است.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان می­دهد موقوفات گنجعلی خان نقش مهمی را در رفاه عینی و ذهنی شهروندان کرمانی ایفا می‌نمایند و در کاهش فقر نقش به سزایی بر عهده‌دارند لذا مدیریت منابع وقفی در زمان تحریم و شرایط اقتصادی موجود اگر به‌صورت بهینه انجام گیرد به رفاه شهروندان و درنتیجه کاهش فقر می‌تواند کمک بسیار مهمی ‌می نماید.

کلیدواژه‌ها