دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 21، مهر 1401، صفحه 1-295 
تبیین پدیده زوال شهری در ایران

صفحه 65-84

10.22103/JUSG.2022.2075

سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ سجاد ملایی قلعه محمد


واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

صفحه 257-274

10.22103/JUSG.2022.2084

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی