تبیین علل شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز در بافت‌های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رئیس اداره مطالعات شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، اصفهان، ایران

10.22103/jusg.2022.16788.1501

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401