آسیب شناسی اجتماعی ترانزیت مواد مخدر در ابعاد شهری و منطقه ای (مطالعۀ موردی: استان کرمان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

10.22103/jusg.2022.19974.1718


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 مهر 1401