واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری،‌دانشگاه تهران، تهران، ایران و پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه بولونیا،

10.22103/jusg.2022.19124.1682

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401