واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری،‌دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، ‌دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، ‌دانشگاه تهران، تهران، ایران و پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در دانشگاه بولونیا، بلونیا، ایتالیا.

چکیده

مقدمه: اقتصاد سبز یکی از مهم­ترین جلوه ­های ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است و بدون آن توسعه پایدار محقق نخواهد شد. هدف این مقاله شناسایی مؤلفه ­ها و شاخص­ های سازندۀ اقتصاد سبز در هم پیوند با کاهش فقر شهری در شهر مشهد است.
داده و روش: این پژوهش، از حیث روش جز پژوهش­ های کمی- کیفی، به لحاظ هدف جز پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت در زمرۀ پژوهش­ های توصیفی و تحلیلی است. در گام اول با استفاده از اطلاعات بلوک ­های آماری مرکز آمار برای شهر مشهد در سال 1395، اقدام به شناسایی پهنه ­های فقر شهری با استفاده از تحلیل­ های فضایی در محیط نرم ­افزار GIS شده است. سپس پهنه­ های فقر شناسایی شده، اقدام به بررسی تأثیر شاخص ­های سازندۀ اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری شده است و با استفاده از آزمون­ های همبستگی پیرسون و رگرسیون شاخص ­ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
یافته‌ها: یافته ­های این تحلیل نشان می ­دهد که مؤلفه‌های دربرگیرندۀ  اقتصاد سبز شامل دسترسی به منابع، سرمایه انسانی، ساختار اقتصادی، مدیریت سبز، سرمایه ­گذاری سبز، مشاغل سبز و حمل و نقل سبز به‌طور معنی داری فقر شهری مشهد را تبیین می­ کند که مقدار آن برابر با 3/87 درصد است. به‌عبارتی‌دیگر، مؤلفه‌های سازندۀ  اقتصاد سبز 3/87 درصد از تغییرات متغیر فقر شهری شهر مشهد را تبیین می­ کند که مقدار قابل‌توجهی است.
نتیجه‌گیری: : با توجه به اینکه مؤلفه‌های سازندۀ اقتصاد سبز به‌طور معنی ­داری فقر شهری مشهد را تبیین می­ کنند باید برنامه ­ریزی لازم در این مورد انجام شود که در این پژوهش راهکارهایی را با محوریت اقتصاد سبز در راستای کاهش فقر در پهنه های فقیرنشین شهر مشهد آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم­زاده، عیسی؛ کاشفی­دوست، دیمن. (1397). ارزیابی پایداری منطقه­ای با رویکرد اقتصاد سبز؛ مورد­شناسی شهرستان­های استان آذربایجان غربی. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای. 8(27)، 18-1.
DOI: 10.22111/gaij.2018.3911
خدائی، زهرا؛ تیموری، سمیه. (1396). تحلیلی بر پراکنش فضایی فقر شهری در نواحی شهر خرم­آباد. فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی.6(3)، 58-33.
رمضانی قوام آبادی، محمد­حسین. (1393). اقتصاد سبز: گامی به­سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین­الملل محیط­زیست. دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق). 21(6)، 141- 128. DOI: 10.22067/le.v21i6.45080
سلیمانی مقدم، هادی؛ زندی، رحمان؛ اکبری، ابراهیم. (1400). پهنه­بندی و تحلیل فضایی فقر شهری با استفاده از تحلیل­های مکانی (مورد مطالعه: شهر مشهد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 21(60) ، 258-239.
غفاری گیلانده، عطا؛ ده ده زاده سیلابی، پروین؛ نظم­فر، حسین؛ محمدی، علیرضا. (1398). شناسایی و تحلیل فضایی گستره­های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر اردبیل). فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای). 9(4)،  262-247. DOI:  20.1001.1.22286462.1398.9.4.38.8
فنی، زهره؛ مرصع­فر، سعیده. (1399). اشتغال سبز و تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلان­شهر اصفهان). قصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری. 9 ( 1)، 13-1. DOI:  20.1001.1.23452870.1399.9.33.1.3  
مرکز آمار ایران، 1395-1335، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
موحد، علی؛ ولی نوری، سامان؛ حاتمی­نژاد، حسین؛ زنگانه، احمد؛ کمانرودی کجوری، موسی. (1395). تحلیل فضایی فقر شهری در کلان­شهر تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری.4 (3)، 36-19.
Adeleke, O., Josue, M., Nsiah, Ch. (2019). Poverty and green economy in South Africa: What is the nexus?. Cogent Economics & Finance, 7(1),1-13. DOI: 10.1080/23322039.2019.1646847
Attahiru, Y. B., Ibrahim, A. (2013). Poverty to Alleviation: Green economy and sustainable development - a review. International Journal of Engineering Science Invention .1(4),1-7.
Andrea, B. (2014). Using simulation models for green economy policy making: A comparative assessment. Review of Business and Economics Studies. 2(1), 88-99.
Borel‐Saladin, J. M., Turok, I. N. (2013). The green economy: incremental change or transformation? Environmental Policy and Governance. 23(4), 209-220. doi:10.1002/eet.1614.
Buseth, J. T. (2017). The green economy in Tanzania: From global discourses to institutionalization. Geoforum.86(2017), 42-52. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.08.015
Chaudhuri, S. (2015). Urban poor, economic opportunities and sustainable development through traditional knowledge and practices. Global Bioethics. 26(2), 86–93. http://dx.doi.org/10.1080/11287462.2015.1037141.
Dual Citizen, L. L. C. (2016). The Global Green Economy Index–GGEI 2016: Measuring National Performance in the Green Economy. Washington DC. New York. USA.
EEA. (2014). Resource-efficient green economy and EU policies. European Environment Agency. doi:10.2800/18514.
Hataminejad, H., Latifi, O., Farhadi, E., Abbasi, M. (2021). An Analysis of Economic and Institutional Resilience Against Floods in Izeh Neighborhoods. Geography and Territorial Spatial Arrangement. 11(40), 131-158. DOI: 10.22111/gaij.2021.6516
Hosseini, A., Farhadi, E., Hussaini, F., Pourahmad, A., Seraj Akbari, N. (2022). Analysis of spatial (in) equality of urban facilities in Tehran: an integration of spatial accessibility. Environment, Development and Sustainability. 24(5), 6527-6555. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01715-3.
Safdari Molan, A., Farhadi, E. (2019, June). Spatial Analysis of the Proximity Effects of Land Use Planning on Housing Prices (Case Study: Tehran, Iran). International Conference on Computational Science and Its Applications. 642-659. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24302-9_46.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2010). Payments for Environmental Services with the Context of the Green Economy. Natural Resources Management and Environment Department Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.italy.
Grande Ortiz, M. (2011). Is the concept of a green economy a useful way of framing policy discussions and policymaking to promote sustainable development? Natural Resources Forum. 35 (1), 63-72. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2011.01347.x.
Ge, Y., Zhi, Q. (2016). Literature review: The green economy, clean energy policy and employment. Energy Procedia. 88, 257-264.
Kyzyma, I. (2018). Rural-urban disparity in poverty persistence. IRP Focus. 34(3), 1-7.
Le Blanc, D. (2011). Special issue on green economy and sustainable development. Natural resources forum. 35(3),151-154. doi:10.1111/j.1477-8947.2011.01398.
Lucci, P., Bhatkal, T., Khan, A. (2018). Are we underestimating urban poverty? World development. 103(2018), 297-310. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.022
Mishra, P. K. (2017). Green economy: A panacea for sustainable development and poverty reduction. Journal of International Economics. 8(1), 19-28.
Movahhed, A., Vali Noori, S., Hataminejad, H., Zanganeh, A., Kamanroodi Kajouri, M. (2016). Spatial analysis of urban poverty in Tehran metropolis. Journal of Urban Economics and Management. 4(15), 19-36.
Newton, A. C., Cantarello, E. (2014). An introduction to the green economy. Earthscan. Abingdon. UK.
Lukas, E. N. (2015). Green Economy for Sustainable Development and Poverty Eradication. Mediterranean Journal of Social Sciences. 6(6 S5), 434-443.
Perkins, S. (2011). Green Growth AND Transportation. International Transport from at the OCED, Paris.
Sida. (2017). Green Economy why what and how? enterprise-development.org.
 
UNCTAD. (2011). the Green Economy: Trade and Sustainable Development Implication. Geneva. Switzerland.
UNDP. (2012). Green Economy in Action: Articles and Excerpts that Illustrate Green Economy and Sustainable Development Efforts.
UNEP. (2011). towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication.  Nairobi.
UNEP. (2012). Measuring Progress towards a Green Economy.
United Nations Economic Commission for Africa. (2012). A Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Africa?
United Nations. (2012). the future we want. Final Declaration of the UNCSD conference. Rio de Janeiro.
Zanganeh Shahraki, S., Ahmadifard, N., Farhadikhah, H., Fotouhi Mehrabani, B., Haydari, A., Abdali, Y., ... Salvati, L. (2020). Spatial planning, urban governance and the economic context: The case of ‘mehr’housing plan, Iran. Land. 9(5), 169. https://doi.org/10.3390/land9050169.