دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1394، صفحه 1-154 
تحلیل فضایی توزیع و پراکنش پارک های شهری کرج

صفحه 1-21

10.22103/juas.2017.1817

احمد پوراحمد؛ علیرضا گروسی؛ مصطفی توکّلی نغمه