دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آذر 1394، صفحه 1-173 
ارزیابی کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان

صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1807

محسن احدنژاد روشتی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی