دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1394، صفحه 1-165 
بررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تأکید بر فرآیندهای طبیعی

صفحه 141-165

10.22103/juas.2016.1802

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ داریوش داستان؛ محسن پورخسروانی