دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1397، صفحه 1-120 
بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

صفحه 1-15

10.22103/JUSG.2018.1958

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور


ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های زیست پذیری در شهر بم

صفحه 105-120

10.22103/JUSG.2018.1964

کرامت اله زیاری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی؛ نسرین اباذری