دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مهر 1397، صفحه 1-170 
بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی