دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-174 
1. کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویّت مدنی ایران

صفحه 1-21

10.22103/juas.2015.1768

محمّد حسین رامشت؛ فرهاد باباجمالی؛ محسن پورخسروانی