موضوعات = اکولوژی تطبیقی شهرها و آسیب شناسی حوزه های اجتماعی درون شهری
تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 261-281

10.22103/JUSG.2020.2029

بهاره اکبری منفرد؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری؛ اصغر تیموری


تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعۀ کالبدی شهرهای استان مرکزی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 213-227

10.22103/JUSG.2019.1987

مصطفی مومنی؛ نجمه سادات مصطفوی