موضوعات = آثار اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهری
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-58

10.22103/JUSG.2020.2018

عامر نیک پور؛ فاطمه قاسم پور؛ علی اصغر ملاحسینی


3. تحلیل و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی مبارکه در راستای تحقّق توسعۀ پایدار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-86

10.22103/JUSG.2019.1992

عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی؛ هاجر عباسی


4. تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-253

10.22103/JUSG.2019.1999

آرام ابراهیمی؛ مرتضی توکلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


5. تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22103/jusg.2019.1974

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ فاطمه شامی؛ سعید محرمی


8. تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور


9. بررسی و تحلیل توسعۀ درون زا در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌شهر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-173

10.22103/JUSG.2019.1984

عطیه علی اکبری؛ حمیدرضا وارثی