دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آمادۀ انتشار، به ترتیب زمان پذیرش نهایی مقاله و توسط سامانه به صورت خودکار ثبت می شود. تقاضای تغییر و جابجایی (انتشار زودهنگام) امکانپذیر نمی باشد.
1. بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص‌های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

نیکو ابهری؛ علی شمس الدینی؛ بختیار عزت پناه