نویسنده = احمد خادم الحسینی
تحلیل اولویت‌های اجرایی در تحقق الگوی نوشهرگرایی در محله‌های شاخص شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402

10.22103/JUSG.2022.2099

احمد خادم الحسینی؛ سید مجتبی مهدوی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صفر قائدرحمتی؛ امیر گندمکار


واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی


تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-122

10.22103/JUSG.2019.1981

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار