نویسنده = مهری اذانی
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری اجتماعی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 97-112

10.22103/JUSG.2020.2021

راضیه ایزدی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی


واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی