نویسنده = حمید صابری
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری اجتماعی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 97-112

10.22103/JUSG.2020.2021

راضیه ایزدی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی


تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-122

10.22103/JUSG.2019.1981

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار