همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

دکتر صادق کریمی

Climatology, Urban Climate, Air Pollution, Natural Hazards دانشیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

karimi.s.climatologist@uk.ac.ir
+983431322409
0000-0002-9547-7172

سردبیر

دکتر حسین غضنفرپور

برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری، گردشگری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ma1380@uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

مدیر اجرایی

دکتر محسن پورخسروانی

جغرافیا - ژئومورفولوژی دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

pourkhosravani@uk.ac.ir
+983431322409
0000-0001-6181-6458

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا خزاعی راوری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

zahrakhozaei@uk.ac.ir
+983431322366
0000-0001-6600-1469

ویراستار فنی

مجتبی سلیمانی دامنه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

mojtaba_solaymani71@pgs.usb.ac.ir
0000-0002-1556-2992