اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صادق کریمی

جغرافیا، مخاطرات انسانی و طبیعی، اقلیم شهری، آلودگی هوای شهری دانشیار'گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.co.in/citations?user=xvwT_RAAAAAJ&hl=en
karimi.s.climatologistuk.ac.ir
+98 3431322409
0000-0002-9547-7172

h-index: 2  

سردبیر

دکتر حسین غضنفرپور

برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه ای، گردشگری استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=GMghmy4AAAAJ
ma1380uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

h-index: 5  

مدیر اجرایی

دکتر محسن پورخسروانی

جغرافیا، ژئومورفولوژی شهری، مخاطرات انسانی و طبیعی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?user=F5lFztgAAAAJ&hl=en
pourkhosravaniuk.ac.ir
+98-3431322409
0000-0001-6181-6458

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین سرایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، حاشیه نشینی، توسعه پایدار استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=UPUQC1MAAAAJ
msaraeiyazd.ac.ir
+98-3531232092
0000-0003-3449-3969

h-index: 10  

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، توسعه­ پایدار شهری، برنامه ­ریزی کاربری اراضی شهری، نظریه­ های توسعه و برنامه­ ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scholar.google.com/citations?user=ndFBNlYAAAAJ&hl=en
malekisscu.ac.ir
+98-6113331059
0000-0001-6884-4259

h-index: 9  

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

scholar.google.com/citations?user=AfkU-dEAAAAJ&hl=en
mousaviurmia.ac.ir
+98 4433381358
0000-0002-4814-5351

h-index: 12  

دکتر سیدعلی بدری

توسعه پایدار، برنامه ریزی روستایی، مدیریت مخاطرات دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=bgkNVVEAAAAJ&hl=en
sabadriut.ac.ir
+98 2161112902
0000-0001-7422-7281

h-index: 13  

دکتر اکبر کیانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=cDySl4YAAAAJ
kianiakbaruoz.ac.ir
+98 5432232112
0000-0002-0631-4380

h-index: 7  

دکتر احمد عباس نژاد

جغرافیا، ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی شهری، مخاطرات انسانی و طبیعی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?user=4p_9Q8wAAAAJ&hl=en
aabbasuk.ac.ir
+98 3431322231
0000-0001-7057-9108

h-index: 11  

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

scholar.google.com/citations?user=ZO0pzsMAAAAJ&hl=fa
g_katouliyahoo.com
017-38735400
0000-0003-2469-4054

h-index: 5  

دکتر محمدتقی ایمان

جامعه شناسی، جامعه شناسی شهری، انحرافات اجتماعی، استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=qvl2vp8AAAAJ
imanshirazu.ac.ir
0000-0002-9660-6458

h-index: 9  

دکتر سعیده گروسی

جامعه شناسی، جامعه شناسی مسائل شهری استاد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?user=K4gjqukAAAAJ&hl=en
sgarousiuk.ac.ir
+98 3431322388
0000-0002-7419-2143

h-index: 11  

دکتر علی اصغر عبدالهی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، تاب آوری شهری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?hl=fa&user=9nDc5S8AAAAJ
aliabdollahiuk.ac.ir
034-31322405
0009-0005-5557-3548

h-index: 13  

دکتر محمدرضا رضایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، تاب آوری شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

scholar.google.com/citations?user=hS2SwYQAAAAJ&hl=en
mrezaeiyazd.ac.ir
+98 3531232091
0000-0002-6721-3014

h-index: 10  

دکتر علی موحد

جغرافیای شهری، جغرافیای گردشگری شهری، برنامه ریزی گردشگری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=tlL9W-8AAAAJ&hl=fa
movahedkhu.ac.ir
+982188329220
0000-0003-2899-8004

h-index: 6  

دکتر ناهید سجادیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scholar.google.com/citations?hl=fa&user=Cj6GTzYAAAAJ
nsajadianscu.ac.ir
0000-0002-4616-7071

h-index: 2  

دکتر محمدحسین رامشت

جغرافیا، ژئومورفولوژی شهری و ناحیه ای استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

scholar.google.com/citations?user=oh4403cAAAAJ&hl=en
m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir
+98 3137933096
0000-0003-3387-6159

h-index: 9  

دکتر محمدعلی فیروزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

scholar.google.com/citations?hl=fa&user=ahIkRtAAAAAJ
m.alifirooziscu.ac.ir
0009-0000-5811-7058

h-index: 5  

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، مخاطرات انسانی و طبیعی استاد بازنشسته دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=-7ZcVeoAAAAJ
h_negareshgep.usb.ac.ir
+98 5433416141
0000-0003-4223-1440

h-index: 6  

دکتر علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=en&imq=Ali+Zangiabadi#
a.zangiabadigeo.ui.ac.ir
0000-0002-6167-2447

دکتر حبیب اله احمدی

جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی شهری، جامعه‌شناسی انحرافات استاد بازنشسته گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=en&imq=habib+ahmadi#
hahmadirose.shirazu.ac.ir
0009-0002-4413-7087

h-index: 10  

دکتر ژیلا سجادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=en&imq=Jilla+Sajadi#
j_sajadisbu.ac.ir
0000-0002-3897-8878

h-index: 1  

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا خزاعی راوری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/zkhozaei
zahrakhozaeiuk.ac.ir
+983431322366
0000-0001-6600-1469

h-index: 5  

ویراستار فنی

مجتبی سلیمانی دامنه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

mojtaba_solaymani71pgs.usb.ac.ir
0000-0002-1556-2992

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22