واکاوی چالش های اساسی کلانشهرها در مواجهه با اپیدمی کووید 19 (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 ژئوپلتیک، علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22103/JUSG.2022.2066

چکیده

مقدمه: اپیدمی کووید 19 یک بحران کاملاً شهری که در جهانی با شهرنشینی گسترده اتفاق افتاد. لذا تمام نقاط شهری جهان از جمله شهر تهران با این بحران مواجه هستند.
داده و روش: پژوهش حاضر بر مبنای نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش آمیخته (کمی - کیفی) است. برای تجزیه و تحلیل یافته ­ها از نرم ­افزار SPSS 26 و Minitab استفاده شده است.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر در دو بخش به چالش­های ناشی از اپیدمی کووید 19، پرداخته شد. به طوریکه برای بررسی چالش ­های شهرهای جهان در مواجهه با کووید 19، از منابع  منتشر شده  در  سال 2020، استفاده گردید، که در مجموع 9 چالش اساسی (اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، سیاسی، خدماتی، فناورانه و دیجیتال، مدیریتی، بهداشتی، زیست­­ محیطی و کالبدی - فضایی)، شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از آزمون تی تک ­نمونه ­ای برای بررسی وضعیت چالش­ های­ شهر تهران در مواجهه با کووید 19، نشان می­دهد که وقوع بحران بر ایجاد و تشدید این چالش­ ها تأثیرگذار بوده به طوریکه P-value به دست آمده برای تمام چالش و به طور کلی (0/000)، می ­باشد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای بررسی اولویت تأثیرگذاری بحران کووید 19، بر چالش­ ها نشان می­دهد که P-value به دست آمده کمتر از 0/05 و 0/000 می­باشد و نشان از تأثیرگذاری متفاوت بحران کووید 19 بر چالش­ های شهر تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


متقی، افشین؛ انصاری، زهرا؛ قربانی سپهر، آرش؛ دلالت، مراد. (1400). نگرش ژئوپلیتیکی در رقابت گردشگری شهری با استفاده از شاخص جاذبۀ گردشگری (مورد بررسی: تهران با سایر استان ­ها). فصلنامۀ تحقیقات کاربردی در علوم جغرافیایی، 2 (61)، 117-95.
Abusaada, H.., Elshater, A. (2020). COVID-19 Challenge, Information Technologies, and Smart Cities: Considerations for Well-BeingInternational Journal of Community Well-Being3(3), 417-424.
Acuto, M. (2020). COVID-19: lessons for an urban (izing) world. One Earth.
Asian Development Bank (ADB). (August 2020). Livable Cities: Post-COVID-19 New Normal. Retrieved from:  https://www.adb.org/documents/guidance-note-livable-cities-post-covid-19.
Baker, J., Cira, D., Lall, S. (2020). COVID-19 and the Urban Poor: Addressing Those in Slums. World Bank Group, 1.
Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the time of COVID-19: A new eBook. VOX CEPR Policy Portal.
Barbarossa, L. (2020). The Post Pandemic City: Challenges and Opportunities for a Non-Motorized Urban Environment. An Overview of Italian Cases. Sustainability12(17), 7172.
Bashir, M. F., Benjiang, M. A., & Shahzad, L. (2020). A brief review of socio-economic and environmental impact of Covid-19. Air Quality, Atmosphere & Health, 1-7.
Cajot, S., Peter, M., Bahu, J. M., Koch, A., & Maréchal, F. (2020). Energy planning in the urban context: challenges and perspectives. Energy Procedia, 78, 3366-3371.
Capolongo, S., Rebecchi, A., Buffoli, M., Letizia, A., Carlo, S., Fara, G. M., Daniela, D. A. (2020). COVID-19 and Cities: from Urban Health strategies to the pandemic challenge. A Decalogue of Public Health opportunities.
Costa, D. G., Peixoto, J. P. J. (2020). COVID-19 pandemic: a review of smart cities initiatives to face new outbreaksIET Smart Cities2(2), 64-73.
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (May 2020). The social challenge in times of COVID-19. Retrieved from: https://www.cepal.org/en/publications/45544-social-challenge-times-covid-19
European Union. European Commission. Directorate-General for Regional Policy. (2011). Cities of tomorrow: Challenges, visions, ways forward. Publications Office of the European Union.
Fegert, J. M., Vitiello, B., Plener, P. L., Clemens, V. (2020). Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long return to normality. Child and adolescent psychiatry and mental health, 14, 1-11.
Fernandez de Losada, A., Abdullah, A. (2020). Cities on the Frontline: Managing the CoronaVirus Crisis.  CIDOB REPORT. file:///C:/Users/AMRAEI1/Downloads/CIODB%20Report%20n%C2%BA%205%20ingl%C3%A9s%20 (1).pdf
Force, F. A. T. (2020). Covid-19-related money laundering and terrorist financing: Risk and policy response.
Gossling, S., Scott, D., Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. International Organization for Migration, Migration Research Series, (60).
Guan, D., Wang, D., Hallegatte, S., Davis, S. J., Huo, J., Li, S. Cheng, D. (2020). Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. Nature Human Behaviour, 1-11.
Hens, L. (2010). The challenge of the sustainable city.
Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geographies, 1-14.
Honey-Roses, J., Anguelovski, I., Bohigas, J., Chireh, V., Daher, C., Konijnendijk, C., Oscilowicz, E. (2020). The impact of COVID-19 on public space: a review of the emerging questions.
International Trade Centre (2020). SME Competitiveness Outlook 2020: COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business. ITC, Geneva.
International Transport Forum (ITF) (2020). Re-spacing Our Cities for Resilience. www.itf.oecd.org.
Ioannides, D., & Gyimóthy, S. (2020). The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. Tourism Geographies, 1-9.
Kang, M., Choi, Y., Kim, J., Lee, K. O., Lee, S., Park, I. K., Seo, I. (2020). COVID-19 impact on city and region: what’s next after lockdown?. International Journal of Urban Sciences, 24(3), 297-315.
Keivani, R. (2020). A review of the main challenges to urban sustainability. International Journal of Urban Sustainable Development, 1(1-2), 5-16.
Koehl, A. (2020). Urban transport and COVID-19: challenges and prospects in low-and middle-income countries. Cities & Health, 1-6. https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1791410.
Kotkin, J., Cox, W., Modarres, A., Renn, A. M. (2014). The problem with megacities. Chapman University, Orange.
Lambert, H., Gupte, J., Fletcher, H., Hammond, L., Lowe, N., Pelling, M., Shanks, K. (2020). COVID-19 as a global challenge: towards an inclusive and sustainable future. The Lancet Planetary Health, 4(8), e312-e314.
Malden, K., Stephens, S. (2020). Cascading economic impacts of the COVID-19 outbreak in China. US-China Economic and Security Review Commission.
Marinoni, G., Van’t Land, H., Jensen, T. (2020). The impact of Covid-19 on higher education around the worldIAU Global Survey Report.
Mustajab, D., Azies, B. A. U. W., Irawan, A., Rasyid, A., Akbar, M. A., Hamid, M. A. (2020). Covid-19 Pandemic: What are the Challenges and Opportunities for e-Leadership?. Fiscaoeconomia, 4(2), 483-497. DOI: 10.25295/fsecon.2020.02.011
Occupational Safety and Health Administration. (OSHA). (2020). Guidance on preparing workplaces for COVID-19. US: Department of Labor.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020). Cities policy responses.
Patel, A. (2020). Preventing COVID19 amid Public Health and Urban Planning Failures in Slums of Indian Cities. World Medical & Health Policy, 12(3), 266-273.
Ratho, A Lourdes John, P. (2020). Rethinking Cities in a Post-COVID-19 World. New Delhi: ORF and Global Policy Journal. https://www.globalpolicyjournal.com/projects/gp-e-books/rethinking-cities-post-covid-19-world
Reimers, F. M., Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD. Retrieved April, 14, 2020.
Sarabi, E. R., & Shaghaghi, S. An Introduction to Major Challenges of Urban Transportation in Metropolises of Iran(2012). na. https://www.researchgate.net/publication/301261825
Shahidul Hasan Swapan, M., Alam, A., Rogers, D., Houston, D. (2020). Cities after COVID-19: Reconsidering urban form, mobility, housing and planning in Australasia Special Issue Guest Editorial Panel. Article in Urban Policy and Research. https://www.researchgate.net/publication/342736573.
Sharifi, A., Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Science of The Total Environment, 142391.
Tosics, I. (2011). Governance challenges and models for the cities of tomorrow. Issue paper on behalf of the European Commission-DG Regional Policy. Budapest: Metropolitan Research Institute.
United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Perspectives: COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis. Envisioning the Recovery.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). (2020). The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the Pacific. Retrieved from: https://www.unescap.org/resources/impact-and-policy-responses-covid-19-asia-and-pacific.
United Nations Human Settlement Programme. (2020). Covid-19 in African Cities Impacts, Responses and Policies. Retrieved from: https://unhabitat.org/covid-19-in-africa-cities-impacts-responses-and-policies.
United Nations. (2020). Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond. Retrieved from: https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond-august-2020.
Williams, J. (2019). Circular cities: Challenges to implementing looping actions. Sustainability, 11(2), 423.
Won Sonn, J., Lee, J. K. (2020). The smart city as time-space cartographer in COVID-19 control: the South Korean strategy and democratic control of surveillance technology. Eurasian Geography and Economics, 1-11.
World Health Organization. (2020). Strategic preparedness and response plan. Retrieved from:  https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-strategy-update.
Zhou, C., Su, F., Pei, T., Zhang, A., Du, Y., Luo, B., Song, C. (2020). COVID-19: Challenges to GIS with big dataGeography and Sustainability.