نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای)

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مهمترین وظیفة منابع انسانی در سازمان کمک به عملکرد بهتر برای نیل به اهداف سازمانی است، که یکی از زمینه ­های مورد توجه در نیل به عملکرد مطلوب کارمندان شهرداری، لزوم توجه به مشارکت مردمی است. هدف این مقاله، نقش عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقا مشارکت مردمی در شهرداری منطقه دو شیراز و ارتباط آن دو با یکدیگر است.
داده و روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می‏باشد. داده‌های مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوه‌ی کتابخانه‌ای تهیه ‌شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه است که آزمون پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ که برابر عدد 89/0 می باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری تمامی کارمندان شهرداری منطقه دو می­باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 153 نفر از آنان بوده است. شیوه نمونه ­گیری به صورت تصادفی می­باشد. در این پژوهش ابتدا 9 شاخص نقش عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی در منطقه دو کلانشهر شیراز تعریف شده ‏اند و با استفاده از محیط نرم ‏افزار SPSS و آزمون Anova و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده­ ها انجام شده ‏است.
یافته‌ها: یافته­ های این پژوهش نشان می‏ دهد که بعد مبتنی بر نتایج با 51 درصد مهم­ترین عامل عملکرد کارکنان می­باشد که در جهت بهبود مشارکت مردمی نقش دارد و پس از آن به ترتیب بعد مبتنی بر کیفیت با 4/7 درصد، بعد ذهنی با  8/6 درصد، بعد رفتاری با  7/2 درصد، بعد خصیصه‌ای با 1/2 درصد و بعد عینی 1/1 درصد بر بهبود مشارکت مردمی تأثیرگذار هستند.
نتیجه‌گیری: بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور افزایش مشارکت مردمی در شهرداری منطقه دو، راهکارهایی نظیر آگاهی بیشتر کارمندان از نیازهای شهروندان، جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری، رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از هرگونه ضابطه بازی، سنجش میزان انگیزه کارکنان، بهبود خودآگاهی کارکنان و ارتقای مهارت‏های فردی کارکنان امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


احسانی فرد، علی اصغر؛ احسانی فرد، مهدی. (1392).  ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد مؤثر شهرداری­ها با تلفیق دو مدل BSC و EFQM؛ (مورد پژوهی: مناطق 3 و 18شهرداری تهران). مدیریت شهری، شماره 31، 26-7.
ال‌نی، ابوالقاسم؛ اسکندری، آذر. (1396). بررسی نگرش شهروندان بر مشارکت در مدیریت شهری شهرستان گنبد کاووس". سومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، 8-1.
البرزی، احمد. (1392). بررسی رابطه همسویی رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان با استراتژی­های رقابتی سازمان و رضایت مشتریان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود.
امیرزاده، عدالت؛ برزوئی، سوده. (1396). پایش حکمراویی خوب شهری با تأکید بر مشارکت شهروندی ( نمونه موردی : موفق ترین شیوه مدیریت شهری شهروند گرایانه در جهان ) NBN( Neighbours Building Neighbourhood ). کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.
امیری، مجتبی؛ نشاط، اکبر؛ نیکنایی، مجید. (1395).  بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران). جغرافیای انسانی، 48 (3)،  539-523.
بهرامی، ساناز؛ جهانبخش، حیدر. (1394). بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری و ارائه راهکارهای بهبود آن(نمونه موردی شهر اهواز). سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 14-1.
بیضایی، میترا؛ شکیبا، امین. (1394). نقدی بر شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری ایران با تأکید بر جایگاه مشارکت شهروندان در این طرح‌ها. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 13-1.
حاجتی، امید؛ روزبان، فرناز؛ مؤمن­زاده، سحر؛  ورشوکار، سعادت. (1395). گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد شاخص­های عمومی دستگاه­های اجرایی استان خوزستان سال 1393. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مجری جهاد دانشگاهی استان خوزستان.
حاجی‌علی‌زاده، جواد؛ موسوی، چمران؛ زرفشان، عطاءاله. (1395).  تحلیلی بر همبستگی بین الگوی حکمروایی شایسته شهری و میزان مشارکت شهروندی (مطالعه موردی شهر شیراز).فصلنامه فضای جغرافیایی، 16 (54)، 260-237.
رجبی فرجاد، حاجیه؛ حسینی، سید مهدی. (1397). تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان مورد مطالعه: کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان. پژوهش نامه مطالعات مرزی، 6 (4)، 47-39.
زنگنه، یعقوب؛ حسین‌آبادی؛ سعید. (1395).  ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن در تامین منابع مالی مدیریت شهری: نمونه موردی شهر سبزوار. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 6 (20)، 62-51.
سرورزاده، کورش؛ آرمین، ایمان؛ شریفی‌شمین‌علیا؛ مهدی (1395).  نقش و تأثیر مشارکت‌های عمومی در بهبود مدیریت شهری. سومین کنگره علمی پژوهشی افق­های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، 7-1.
سلحشوری، محمد؛ قهستانی، حامد؛ دشتی، محمود؛  شجاعی، محمدرضا. (1396)،. تحلیلی بر عملیاتی نمودن راهبرد های توسعه فرهنگی و اجتماعی حوزه مدیریت شهری و شهرداری­ها (نمونه موردی : شهرداری زاهدان). همایش ملی پژوهش‏های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی، مشهد.
شریف‌نژاد؛ مجتبی، برزگربیوکی (1391). فرآیند اجرایی جلب مشارکت مردم در بازه زمانی تهیه طرح تا اجراء ( محله پشت باغ شهر یزد). چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهر، 16-1.
صفایی­پور، زهرا؛ زمانی، محدثه. (1398). تحلیل حقوق شهروندی و نقش آن در راستای ارتقاء مدیریت شهری. ششمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تهران.
طرح تفصیلی منطقه2. (1393). شناخت و تحلیل وضع موجود (کلیات اقتصادی اجتماعی). مهندسین مشاور فرنهاد و با هماهنگی مشاور شهر.
طرزی، اکرم. (1395). بررسی رابطه نگرش شغلی و عملکرد کارکنان؛ مورد مطالعه ناحیه 6 شهرداری منطقه 14 تهران. اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران.
عبده کلاهچی، محسن؛ رفیعیان نجف آبادی، محسن؛ دهقانی، مصطفی؛ میرزاده، سیدحسین. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعه موردی:محله فاطمی تهران). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 7، 80-69.
فتحی، مهدی؛ شریفی، معصومه. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری. سومین همایش بین­المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران.
فروزان، غلامحسین. (1397). طراحی جداره‏های شهری با رویکرد زیبایی­شناسی منظر نمونه موردی: خیابان لطفعلی خان شیراز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد در رشته طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بیضاء.
قربانزاده، منصور. (1392). مدیریت عملکرد کارکنان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 160، 53-39.
گلستانی، امیر؛ قاسمی­نژاد، محمدحسین. (1397). بررسی سیستم اثربخش ارزشیابی و مدیریت عملکرد کارکنان، مبانی، رویکردها و روش­ها. کنفرانس ملی اندیشه­های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، موسسه آموزش عالی علامه خویی، دوره1، زرقان.
محسنی، رضاعلی؛ نعیمایی، بنیامین. (1396). بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش مشارکت­های اجتماعی با تأکید بر محله­محوری (مطالعه موردی: منطقه ۸ تهران.مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 9 (3). 94-81.
محمدزاده، علی؛ پورعزت، علی اصغر؛ یانقیه باشی، احد­رضا؛ پیران­نژاد، علی. (1399). تصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف بهبود حکمروایی شهری مورد مطالعه: شهر تهران. دانش شهرسازی، 4(4)، 135-117.
مردانی، محمدرضا؛ امیر­نژاد، قنبر؛  اشرف پوری، زهرا. (1396). بررسی تأثیر عوامل مؤثر (فرهنگی، منابع انسانی) بر عملکرد کارکنان شهرداری اهواز. مدیریت شهر، شماره 49، 467-453.
       منصوری، سید امیر؛  فروغی، مهدا.  (1397). مفهوم طراحی مشارکتی منظر. باغ نظر، 15(62)، 24-17.
موسوی، محمد. (1395). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان­های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن. مدیریت سازمان­های دولتی، 4(2)، 1178-97.
مهکویی، حجت؛ باویر، حسن. (1400). تبیین سیاست­های دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر شهرهای ایران. فصلنامه علمی سیاست گذاری محیط شهری، 1(1)، 36-17.
میرباقری، سیدمحسن؛ رفیعی آتانی، عطاالله؛ دشتی، رضا. (1398). معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 66 (17)، 97-130.
نعمتی، مریم؛ خدابخشی، محمد؛ حیدری، علی. (1398). ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان­ها. ششمین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
هزاروسی، مریم. (1394). تأثیر مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
یغفوری، حسین؛ طهماسبی، قباد؛ حاتمی، داود. (1395). میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر). فصلنامه آمایش محیط، شماره 39، 57-29.
Bandyopadhyay, C., Srivastava, K. B. L. (2020). HR signals in the context of HRM-firm performance relationship: development of a conceptual framework. International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 70, issue 2, 376-390.
Chen, C. J., Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management- social interaction perspective. International journal of information management, 27 (2), 104-118.
Cookea, F.L., Schulerb, R, Varmac, A. (2020). Human resource management research and practice in Asia: Past, present and future. ELSEVIER, Human Resource Management Review, volume 30, 1-13.
De Waal, A. A. (2003). Behavioral factors important for the successful implementation and use of performance management systems. Management Decision, 41(8), 688-697.
Eisenberger, R., Malone, G. P., Presson, W. D. (2016). Optimizing perceived organizational support to enhance employee engagement. Society for Human Resource Management and Society for Industrial and Organizational Psychology.
Kai ping huang. (2011). Performance appraisal-management by objectives and assessment center. American journal of applied science , volume 3, 271-276.
Kandula, S. R. (2006). Performance management: Strategies, interventions. drivers. PHI Learning Pvt. Ltd..
Ngo, H.Y., Lau, C.M., Foley, Sh. (2008). Strategic Human Resource Management, Firm Performance, and Employee Relations Climate in China. Human Resource Management,  47 (1), 73–90.
O’Leary, R., Pulakos, E. (2011b). Why Is Performance Management Broken? Industrial and Organizational Psychology, 4(2), 146-164.
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.
Priscoli, D, (2003). Jerme: Participation Consensus Building and Conflict Management Training, UNESCO.
Schmit,f.l. (2002). the role of general cognitive ability and job performance: why there cannot be a debate. human performance, 15, 187-220.
Sanoff, Henry. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. John Wiley & Sons, INC.
Suebvises, P. (2018). Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. World Development, 109, 236-248.
Terry, L. D. (2005). The Thinning of Administrative Institutions in the Hollow State. Administration & Society, 37(4), 426-444.
Van ScotteR ,j .r., motowidlo,s.j,cross, t.c. (2002). effect of task performance on systematic rewards of applied psychology. 5, 526-535.
Wicaksono, K. W. (2019). Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2(1), 24-33.