نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی اجتماعی بررسی عوامل آسیب‌رسان اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی: محله قلعه محمود شهرکرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 219-235]
 • آسیب‌شناسی مواد مخدر آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر با رویکرد اجتماعی- شهری و منطقه ای (مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 275-295]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]

ا

 • احساس بیگانگی مدل‌یابی علی و تفاوت های جنسیتی برای احساس بیگانگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 129-147]
 • اقتصاد سبز واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 257-274]
 • الگوهای رفتاری تبیین عوامل مؤثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]
 • امنیت زنان تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (نمونه: شهرشیروان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]

ب

 • بازار سنتی نقش فضای چندگانۀ حسی بر هویّت اجتماعی در بازار سنّتی شهر کرمان [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • بازآفرینی شهری آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • بافت تاریخی بررسی عوامل آسیب‌رسان اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی: محله قلعه محمود شهرکرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 219-235]
 • بافت تاریخی شهر کرمان آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • بافت فرسوده تبیین علل شکل گیری کانون های جرم خیز در بافت های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 237-255]
 • بافت های ناکارآمد آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • بافت‌های ناکارآمد بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • برنامه ریزی شهری بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدۀ فقر شهری در کلان‌شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-64]
 • برنامه ریزی شهری تبیین پدیده زوال شهری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 65-84]

پ

 • پایداری تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]
 • پیشران های کلیدی آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]

ت

 • تحلیل ذی‌نفعان ساماندهی بافت های مسئله دار شهری با رویکرد تحلیل ذینفعان و شبکه اجتماعی (نمونه تجربی: محدوده خلازیر جنوبی در منطقه 19 شهر تهران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 25-46]
 • ترانزیت مواد مخدر آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر با رویکرد اجتماعی- شهری و منطقه ای (مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 275-295]
 • تصاویر ماهواره ای پایش و مدلسازی تغییرات الگوی توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی بخش یک شهرستان رفسنجان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • تصویر ذهنی گردشگران تبیین عوامل مؤثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]
 • تفاوت جنسیتی مدل‌یابی علی و تفاوت های جنسیتی برای احساس بیگانگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 129-147]
 • توسعه پایدار اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]
 • توسعه پایدار واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 257-274]
 • توسعه پایدار اجتماعی اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]
 • توسعه شهری پایش و مدلسازی تغییرات الگوی توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی بخش یک شهرستان رفسنجان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

ج

 • جرم آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر با رویکرد اجتماعی- شهری و منطقه ای (مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 275-295]
 • جغرافیای رفتاری تبیین عوامل مؤثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]

ح

 • حکمروایی خوب عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

خ

 • خطرپذیری بحران بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • خلازیر جنوبی ساماندهی بافت های مسئله دار شهری با رویکرد تحلیل ذینفعان و شبکه اجتماعی (نمونه تجربی: محدوده خلازیر جنوبی در منطقه 19 شهر تهران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 25-46]

د

 • دلبستگی فضایی مدل‌یابی علی و تفاوت های جنسیتی برای احساس بیگانگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 129-147]

ر

 • رشد هوشمند شهری اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]
 • رفسنجان پایش و مدلسازی تغییرات الگوی توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی بخش یک شهرستان رفسنجان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • روابط اجتماعی تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • روانشناسی محیطی تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]

ز

 • زوال شهری تبیین پدیده زوال شهری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 65-84]

س

 • ساماندهی ساماندهی بافت های مسئله دار شهری با رویکرد تحلیل ذینفعان و شبکه اجتماعی (نمونه تجربی: محدوده خلازیر جنوبی در منطقه 19 شهر تهران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 25-46]
 • سرقت مسلحانه آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر با رویکرد اجتماعی- شهری و منطقه ای (مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 275-295]
 • سکونتگاه های غیررسمی تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]

ش

 • شبکه عصبی پایش و مدلسازی تغییرات الگوی توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی بخش یک شهرستان رفسنجان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • شیراز نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • شفافیت عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • شهر ایلام بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • شهر تبریز تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • شهر تهران بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • شهر تهران ساماندهی بافت های مسئله دار شهری با رویکرد تحلیل ذینفعان و شبکه اجتماعی (نمونه تجربی: محدوده خلازیر جنوبی در منطقه 19 شهر تهران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 25-46]
 • شهرداری منطقه دو نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • شهر یزد تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]
 • شهر شیروان تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (نمونه: شهرشیروان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]
 • شهر قیر عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • شهر کرمان نقش فضای چندگانۀ حسی بر هویّت اجتماعی در بازار سنّتی شهر کرمان [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • شهر مشهد واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 257-274]
 • شهر مشهد تبیین عوامل مؤثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]
 • شهرنشینی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدۀ فقر شهری در کلان‌شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-64]
 • شهرهای ایران تبیین پدیده زوال شهری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 65-84]

ع

 • عدالت عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

ف

 • فضای چندگانه حسی نقش فضای چندگانۀ حسی بر هویّت اجتماعی در بازار سنّتی شهر کرمان [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • فضای شهر مدل‌یابی علی و تفاوت های جنسیتی برای احساس بیگانگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 129-147]
 • فضاهای شهری تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]
 • فضاهای شهری تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (نمونه: شهرشیروان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]
 • فقر شهری بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • فقر شهری واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 257-274]
 • فقر شهری بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدۀ فقر شهری در کلان‌شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-64]

ق

 • قتل آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر با رویکرد اجتماعی- شهری و منطقه ای (مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 275-295]

ک

 • کارمندان نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • کالبد شهری بررسی عوامل آسیب‌رسان اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی: محله قلعه محمود شهرکرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 219-235]
 • کانون‌های جرم خیز تبیین علل شکل گیری کانون های جرم خیز در بافت های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 237-255]
 • کلانشهر اهواز بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدۀ فقر شهری در کلان‌شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-64]

گ

 • گردشگری مذهبی تبیین عوامل مؤثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]

م

 • محلات شهری تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • محله تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • محله قلعه محمود بررسی عوامل آسیب‌رسان اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی: محله قلعه محمود شهرکرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 219-235]
 • مخاطره بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • مدیریت عملکرد نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • مسائل جمعیتی بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • مسکن بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • مسکن اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • مشارکت عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • مشارکت مردمی نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • مکان سازی تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • منطقه 12 شهر تهران اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]
 • منطقه 12 شهر تهران تبیین علل شکل گیری کانون های جرم خیز در بافت های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 237-255]

ن

 • ناامنی زنان تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (نمونه: شهرشیروان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]
 • نظام اجتماعی بررسی عوامل آسیب‌رسان اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی: محله قلعه محمود شهرکرمان) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 219-235]
 • نظریۀ مکان انحرافی تبیین علل شکل گیری کانون های جرم خیز در بافت های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 237-255]

ه

 • هویت اجتماعی نقش فضای چندگانۀ حسی بر هویّت اجتماعی در بازار سنّتی شهر کرمان [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]